Zhengzhou Confucian Temple Temple Fair

Zhengzhou Confucian Temple Temple Fair(郑州文庙庙会)