Noble International Hotel in Zhengzhou

Noble International Hotel(永和铂爵国际酒店)