Zhongzhou Huading Hotel in Dengfeng City, Zhengzhou

Zhongzhou Huading Hotel(中州华鼎饭店)