Songshan Dihao Hotel in Dengfeng City, Zhengzhou

Songshan Dihao Hotel(嵩山地豪大酒店)