Shiliwang Hui Ethnic Town in Yucheng City, Dezhou

德州市禹城市十里望回族镇Shiliwang Hui Ethnic Town in Yucheng City, Dezhou