Yulong Hui Ethnic Town in Xichang City, Liangshan

凉山州西昌市裕隆回族乡 Yulong Hui Ethnic Town in Xichang City, Liangshan