Mixian County Jade in Xinmi City, Zhengzhou

Mixian County Jade(密玉)