Tongren Administrative Divisions

Tongren City has jurisdiction over 2 district, 4 counties 4 autonomous counties, Dalong Development Zone and Tongren High-tech Industrial Development Zone. The seat of government is located Bijiang District. 

2 Districts: Bijiang District(碧江区), Wanshan District(万山区).

4 Counties: Jiangkou County(江口县), Shiqian County(石阡县), Sinan County(思南县), Dejiang County(德江县).

4 Autonomous Counties: Songtao Miao Autonomous County(松桃苗族自治县), Yuping Dong Autonomous County(玉屏侗族自治县), Yinjiang Tujia and Miao Autonomous County(印江土家族苗族自治县), Yanhe Tujia Autonomous County(沿河土家族自治县).

Administrative Divisions Area(sq.km) Population Seat of Government Areas Under Jurisdiction
Bijiang District(碧江区) 1012 306,048(in 2013) Shizhong Subdistrict(市中街道) Shizhong Subdistrict(市中街道), Huanbei Subdistrict(环北街道), Hexi Subdistrict(河西街道), Dengta Subdistrict(灯塔街道), Chuandong Subdistrict(川硐街道), Bahuang Town(坝黄镇), Yunchangping Town(云场坪镇), Yangtou Town(漾头镇), Tongmuping Dong Ethnic Township(桐木坪侗族乡), Huashi Dong, Miao and Tujia Ethnic Township(滑石侗族苗族土家族乡), Heping Tujia and Dong Ethnic Township(和平土家族侗族乡), Wawu Dong Ethnic Township(瓦屋侗族乡), Liulongshan Dong and Tujia Ethnic Township(六龙山侗族土家族乡)
Wanshan District(万山区) 842 119,000(in 2017) Xieqiao Subdistrict(谢桥街道) Xieqiao Subdistrict(谢桥街道), Renshan Subdistrict(仁山街道), Chadian Subdistrict(茶店街道), Wanshan Town(万山镇), Daping Dong, Tujia and Miao Ethnic Township(大坪侗族土家族苗族乡), Yutang Dong and Miao Ethnic Township(鱼塘侗族苗族乡), Huangdao Dong Ethnic Township(黄道侗族乡), Gaolouping Dong Ethnic Township(高楼坪侗族乡), Aozhai Dong Ethnic Township(敖寨侗族乡), Xiaxi Dong Ethnic Township(下溪侗族乡)
Jiangkou County(江口县) 1869 237,000(in 2013) Shuangjiang Subdistrict(双江街道) Shuangjiang Subdistrict(双江街道), Kaide Subdistrict(凯德街道), Mingxiao Town(闵孝镇), Minhe Town(民和镇), Taoying Town(桃映镇), Taiping Town(太平镇), Bapan Town(坝盘镇), Nuxi Town(怒溪镇), Dewang Tujia and Miao Ethnic Township(德旺土家族苗族乡), Guanhe Dong, Tujia and Miao Ethnic Township(官和侗族土家族苗族乡)
Shiqian County(石阡县) 2173 450,000(in 2012) Tangshan Subdistrict(汤山街道) Tangshan Subdistrict(汤山街道), Quandu Subdistrict(泉都街道), Zhongba Subdistrict(中坝街道), Longtang Town(龙塘镇), Benzhuang Town(本庄镇), Huaqiao Town(花桥镇), Wude Town(五德镇), Baisha Town(白沙镇), Heba Town(河坝镇), Guorong Township(国荣乡), Longjing Dong and Gelao Ethnic Township(龙井侗族仡佬族乡), Jufeng Gelao and Dong Ethnic Township(聚凤仡佬族侗族乡), Dashaba Gelao and Dong Ethnic Township(大沙坝仡佬族侗族乡), Ganxi Gelao and Dong Ethnic Township(甘溪仡佬族侗族乡), Shigu Gelao and Dong Ethnic Township(石固仡佬族侗族乡), Pingdichang Gelao and Dong Ethnic Township(坪地场仡佬族侗族乡), Qingyang Miao, Gelao and Dong Ethnic Township(青阳苗族仡佬族侗族乡), Pingshan Gelao and Dong Ethnic Township(坪山仡佬族侗族乡), Fengxiang Dong and Gelao Ethnic Township(枫香侗族仡佬族乡)
Sinan County(思南县) 2230.5 680,057(in 2015) Sitang Subdistrict(思唐街道) Sitang Subdistrict(思唐街道), Guanzhongba Subdistrict(关中坝街道), Shuangtang Subdistrict(双塘街道), Tangtou Town(塘头镇), Xujieba Town(许家坝镇), Dabachang Town(大坝场镇), Wenjiadian Town(文家店镇), Yingwuxi Town(鹦鹉溪镇), Hepengxi Town(合朋溪镇), Zhangjiazhai Town(张家寨镇), Sunjiaba Town(孙家坝镇), Qinggangpo Town(青杠坡镇), Wengxi Town(瓮溪镇), Liangshuijing Town(凉水井镇), Shaojiaqiao Town(邵家桥镇), Changba Town(长坝镇), Banqiao Town(板桥镇), Daheba Town(大河坝镇), Xiangba Town(香坝镇), Tingziba Town(亭子坝镇), Silin Tujia and Miao Ethnic Township(思林土家族苗族乡), Hujiawan Miao and Tujia Ethnic Township(胡家湾苗族土家族乡), Kuanping Tujia and Miao Ethnic Township(宽坪土家族苗族乡), Fengyun Tujia and Miao Ethnic Township(枫芸土家族苗族乡), Sandaoshui Tujia and Miao Ethnic Township(三道水土家族苗族乡), Tianqiao Tujia and Miao Ethnic Township(天桥土家族苗族乡), Xinglong Tujia and Miao Ethnic Township(兴隆土家族苗族乡), Yangjiaao Miao and Tujia Ethnic Township(杨家坳苗族土家族乡)
Dejiang County(德江县) 2072 540,000(in 2012) Yushui Subdistrict(玉水街道) Qinglong Subdistrict(青龙街道), Yushui Subdistrict(玉水街道), Jiancha Town(煎茶镇), Chaodi Town(潮砥镇), Fengxiangxi Town(枫香溪镇), Wenping Town(稳坪镇), Fuxing Town(复兴镇), Hexing Town(合兴镇), Gaoshan Town(高山镇), Quankou Town(泉口镇), Changbao Town(长堡镇), Gonghe Town(共和镇), Pingyuan Town(平原镇), Jiangjia Tujia Ethnic Township(荆角土家族乡), Yantang Tujia Ethnic Township(堰塘土家族乡), Longquan Tujia Ethnic Township(龙泉土家族乡), Qianjia Tujia Ethnic Township(钱家土家族乡), Shaxi Tujia Ethnic Township(沙溪土家族乡), Nangan Tujia Ethnic Township(楠杆土家族乡), Changfeng Tujia Ethnic Township(长丰土家族乡), Tongjing Tujia Ethnic Township(桶井土家族乡)
Songtao Miao Autonomous County(松桃苗族自治县) 3409 740,000(in 2018) Liaogao Subdistrict(蓼皋街道) Daxing Subdistrict(大兴街道), Liaogao Subdistrict(蓼皋街道), Shichang Subdistrict(世昌街道), Taipingying Subdistrict(太平营街道), Jiujiang Subdistrict(九江街道), Panshi Town(盘石镇), Pujiao Town(普觉镇), Wuluo Town(乌罗镇), Ganlong Town(甘龙镇), Changxingbao Town(长兴堡镇), Niulang Town(牛郎镇), Panxin Town(盘信镇), Dapingchang Town(大坪场镇), Zhaiying Town(寨英镇), Mengxi Town(孟溪镇), Yajia Town(迓驾镇), Zhengda Town(正大镇), Dalu Town(大路镇), Mushu Town(木树镇), Pingtou Town(平头镇), Lengshuixi Town(冷水溪镇), Huangban Town(黄板镇), Miaoai Township(妙隘乡), Shiliang Township(石梁乡), Shaba Township(沙坝乡), Waxi Township(瓦溪乡), Yongan Township(永安乡), Changping Township(长坪乡)
Yuping Dong Autonomous County(玉屏侗族自治县) 517 119,300(in 2013) Zaojiaoping Subdistrict(皂角坪街道) Pingxi Subdistrict(平溪街道), Zaojiaoping Subdistrict(皂角坪街道), Dalong Town(大龙镇), Zhujiachang Town(朱家场镇), Tianping Town(田坪镇), Xindian Town(新店镇), Yayu Township(亚鱼乡)
Yinjiang Tujia and Miao Autonomous County(印江土家族苗族自治县) 1969 437,600(in 2012) Eling Subdistrict(峨岭街道) Eling Subdistrict(峨岭街道), Longjin Subdistrict(龙津街道), Zhongxing Subdistrict(中兴街道), Banxi Town(板溪镇), Shazipo Town(沙子坡镇), Tiantang Town(天堂镇), Muhuang Town(木黄镇), Heshui Town(合水镇), Langxi Town(朗溪镇), Chanxi Town(缠溪镇), Yangxi Town(洋溪镇), Xinzhai Town(新寨镇), Shanshu Town(杉树镇), Daoba Town(刀坝镇), Ziwei Town(紫薇镇), Yangliu Town(杨柳镇), Luochang Township(罗场乡)
Yanhe Tujia Autonomous County(沿河土家族自治县) 2468.8 683,400(in 2016) Heping Subdistrict(和平街道) Tuanjie Subdistrict(团结街道), Heping Subdistrict(和平街道), Shazi Subdistrict(沙子街道), Qiaojia Town(谯家镇), Jiashi Town(夹石镇), Qitan Town(淇滩镇), Guanzhou Town(官舟镇), Tudiao Town(土地坳镇), Siqu Town(思渠镇), Ketian Town(客田镇), Hongdu Town(洪渡镇), Heishui Town(黑水镇), Zhongjie Town(中界镇), Ganxi Town(甘溪镇), Banchang Town(板场镇), Quanba Town(泉坝镇), Zhongzhai Town(中寨镇), Huangtu Town(黄土镇), Xinjing Town(新景镇), Tangba Town(塘坝镇), Xiaojing (晓景乡), Houping Township(后坪乡)
Changfeng Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

Changfeng Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

铜仁市德江县长丰土家族乡 Changfeng Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren...

Administrative Divisions    Veiw
Jingjiao Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

Jingjiao Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

铜仁市德江县荆角土家族乡 Jingjiao Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren...

Administrative Divisions    Veiw
Gonghe Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

Gonghe Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

铜仁市德江县共和土家族乡 Gonghe Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren...

Administrative Divisions    Veiw
Tongjing Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

Tongjing Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

铜仁市德江县桶井土家族乡 Tongjing Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren...

Administrative Divisions    Veiw
Shaxi Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

Shaxi Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

铜仁市德江县沙溪土家族乡 Shaxi Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren...

Administrative Divisions    Veiw
Changbao Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

Changbao Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

铜仁市德江县长堡土家族乡 Changbao Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren...

Administrative Divisions    Veiw
Hexing Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

Hexing Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

铜仁市德江县合兴土家族乡 Hexing Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren...

Administrative Divisions    Veiw
Fuxing Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

Fuxing Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

铜仁市德江县复兴土家族乡 Fuxing Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren...

Administrative Divisions    Veiw
Nangan Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

Nangan Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

铜仁市德江县楠杆土家族乡 Nangan Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren...

Administrative Divisions    Veiw
Quankou Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

Quankou Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren

铜仁市德江县泉口土家族乡 Quankou Tujia Ethnic Town in Dejiang County, Tongren...

Administrative Divisions    Veiw