Beijing–Guangzhou–Shenzhen–Hong Kong high-speed railway

Beijing–Guangzhou–Shenzhen–Hong Kong high-speed railway