Binglie Yi Ethnic Town in Wenshan County, Wenshan

文山州文山县秉烈彝族乡 Binglie Yi Ethnic Town in Wenshan County, Wenshan