Ashe Yi Ethnic Town in Yanshan County, Wenshan

文山州砚山县阿舍彝族乡 Ashe Yi Ethnic Town in Yanshan County, Wenshan