Aizhai Bridge in Jishou City, Xiangxi

Aizhai Bridge in Jishou City, Xiangxi