Zhengzhou-Guiyang High Speed Railway

Zhengzhou–Guiyang High-Speed Railway