Zhemi Lahu Ethnic Town in Jinping Miao, Yao and Dai Autonomous County, Honghe

红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡  Zhemi Lahu Ethnic Town in Jinping Miao, Yao and Dai Autonomous County, Honghe