Xijiang Miao Village in Qiandongnan

Xijiang Miao Village in Qiandongnan
西江千户苗寨