The First Batch of National Intangible Cultural Heritage List

The First National List of Intangible Cultural Heritage of China, released by the Ministry of Culture on 20 May 2006, included 518 items. The items are organized into 10 categories: Folk Literature, Traditional Music, Traditional Dance, Traditional Opera/Theater/Drama, Narrative/Storytelling Traditions, Traditional Sports, Recreational Activities and Acrobatics, Traditional Arts, Traditional Handicraft Skills, Traditional Medicine, Folk Customs. 

1. Folk Literature(31 items)

Sequence No. Inventory No.  Item Name  Nominating Unit(s)
1  I-1 Miao ancient songs 苗族古歌 Taijiang County and Huangping County, Guizhou
2  I-2 Buluotuo 布洛陀 Tianyang County, Guangxi
 I-3 Zhepama and Zhemima 遮帕麻和遮咪麻 Lianghe County, Yunnan
 I-4 Mupamipa 牡帕密帕 Simao City, Yunnan
 I-5 Kedao 刻道 Shibing County, Guizhou
 I-6 Legend of the White Snake 白蛇传传说 Zhenjiang City, Jiangsu; Hangzhou City, Zhejiang
 I-7 The legend of The Butterfly Lovers 梁祝传说 Ningbo City, Hangzhou City and Shangyu City of Zhejiang; Yixing City, Jiangsu; Jining City, Shandong; Runan City, Henan
 I-8 Legend of Lady Meng Jiang 孟姜女传说 Zibo City, Shandong
 I-9 Legend of Dong Yong 董永传说 Wanrong County, Shanxi; Dongtai City, Jiangsu; Wuzhi County, Henan; Xiaogan City, Hubei
10   I-10 Legend of Xishi 西施传说 Zhuji County, Zhejiang
11   I-11 Legend of Jigong 济公传说 Tiantai County, Zhejiang
12   I-12 Manchu Shuobu 满族说部 Jilin Province
13   I-13 Hexi Baojuan 河西宝卷 Liangzhou District, Wuwei City, Gansu Province; Suzhou District, Jiuquan City
14   I-14 The folklores of Gengcun village 耿村民间故事 Gaocheng City, Hebei
15   I-15 The folklores of Wujiagou 伍家沟民间故事 Danjiangkou City, Hubei
16   I-16 The Folklores of Xiabaoping 下堡坪民间故事 Yiling District, Yichang, Hubei
17   I-17 Zoumazhen folk stories 走马镇民间故事 Jiulongpo District, Chongqing
18   I-18 Guyuyan folk stories 古渔雁民间故事 Dawa County, Liaoning
19   I-19 Harqin Zuoyi Eastern Mongolian Folktale 喀左东蒙民间故事 Harqin Left Mongol Autonomous County, Liaoning
20   I-20 Tanzhenshan folk stories 谭振山民间故事 Xinmin City, Liaoning
21   I-21 Hejian geshi 河间歌诗 Hejian City, Hebei
22   I-22 Wuge (songs of Wu) 吴歌 Suzhou City, Jiangsu
23   I-23 Mupamipa 刘三姐歌谣 Yizhou City, Guangxi
24   I-24 Four seasons production ditties 四季生产调 Honghe Prefecture, Yunnan
25   I-25 The Epic of Manas 玛纳斯 Qizilsu Prefecture and Kyrghiz Prefecture of Xinjiang; injiang Uyghur Federation of Literary and Arts Circles Folk Literature and Art Artists Association
26   I-26 Epic of Jangar 江格尔  Hebukesai’er County, Bortala Prefecture and Bayinguoleng Prefecture of Xinjiang; Xinjiang Uyghur Federation of Literary and Arts Circles Folk Literature and Art Artists Association
27   I-27 Epic of King Gesar 格萨(斯)尔 Tibet; Qinghai; Gansu; Sichuan; Yunnan; Inner Mongolia; Xinjiang; Chinese Academy of Social Sciences (Gesa’er Office) 
28   I-28 Narrative poem of Ashima 阿诗玛 Shilin County, Yunnan
29   I-29 Larenbu and Jimensuo 拉仁布与吉门索 Huzhu County, Qinghai
30  I-30 Xiaoshuoge 畲族小说歌 Xiapu County, Fujian
31  I-31 Qinglin temple riddles 青林寺谜语 Yidu City, Hubei

2. Traditional Music(72 items)

Sequence No. Inventory No. Item Name Nominating Unit(s)
32 II-1 Zuoquan kaihuadiao 左权开花调 Zuoquan County, Shanxi 
33 II-2 Hequ folk songs 河曲民歌 Hequ County, Shanxi
34 II-3 Mongolian Changdiao 蒙古族长调民歌 Inner Mongolia
35 II-4 Mongolian khoomei (throat singing) 蒙古族呼麦 Inner Mongolia
36 II-5 Dangtu folk songs 当涂民歌 Ma’anshan City, Anhui
37 II-6 Chaohu folk songs 巢湖民歌 Chaohu City, Anhui
38 II-7 Folk songs of the She nationality 畲族民歌 Ningde City, Fujian
39 II-8 Xingguo mountain songs 兴国山歌 Xingguo County, Jiangxi 
40 II-9 Xiangshan folk songs 兴山民歌 Xingshan County, Hubei
41 II-10 Sangzhi folk songs 桑植民歌 Sangzhi County, Hunan
42 II-11 Meizhou Hakka mountain songs 梅州客家山歌 Meizhou City, Guangdong
43 II-12 Zhongshan ‘salt water songs’ 中山咸水歌 Zhongshan City, Guangdong
44 II-13 Yazhou folk songs 崖州民歌 Sanya City, Hainan
45 II-14 Danzhou diaosheng (‘rhyme sounds’) 崖州民歌 Danzhou City, Hainan
46 II-15 Shizhu Tujia luo’erdiao 石柱土家啰儿调 Shizhu County, Chongqing
47 II-16 Bashanbei erge 巴山背二歌 Bazhong City, Sichuan
48 II-17 Folk songs of the Lisu nationality 傈僳族民歌 Lushui County, Yunnan
49 II-18 Ziyang folk songs 紫阳民歌 Ziyang County, Shaanxi
50 II-19 Yugur folk songs 裕固族民歌  Su’nan County, Gansu
51 II-20 Hua’er 花儿(Lianhua Shan hua’er hui, Songmingyan hua’er hui, Erlanshan Hua’er hui, Laoyeshan Hua’er hui, Hua’er hui of the Danma Tu nationality, Qilisi temple hua’er hui, Qutansi temple hua’er hui, Mountain hua’er of the Ningxia Hui nationality)(莲花山花儿会、松鸣岩花 青海省大通回族土族自治县、互助儿会、二郎山花儿会、老爷山 土族自治县、民和回族土族自治花儿会、丹麻土族花儿会、七 县、乐都县里寺花儿会、瞿昙寺花儿会、 宁夏回族自治区宁夏回族山花儿) Kangle County, Hezheng County and Min County of Gangsu; Datong County, Huzhu County, Minhe County and Ledu County of Qinghai; Ningxia
52 II-21 Tibetan layi 藏族拉伊 Hainan County, Qinghai
53 II-22 Liaozhai rustic songs 聊斋俚曲 Zibo City, Shandong
54 II-23 Geteng songs of the Miao nationality of Jingzhou 靖州苗族歌鼟 Jingzhou County, Hunan
55 II-24 Chuanjing haozi 川江号子 Sichuan; Chongqing
56 II-25 Nanxi haozi 南溪号子 Qianjing District, Chongqing
57 II-26 Mudong mountain songs 木洞山歌 Bashan District, Chongqing
58 II-27 Northern Sichuan Haocao Luogu 川北薅草锣鼓 Qingchuan County, Sichuan
59 II-28 Dage (‘Grand songs’) of the Dong nationality 侗族大歌 Liping County, Guizhou; Liuzhou City and Sanjiang County of Guangxi
60 II-29 Pipa (lute) songs of the Dong nationality 侗族琵琶歌 Rongjiang County and Liping County of Guizhou
61 II-30 Duoshengbu (polyphonic) folk songs of the Hani nationality 哈尼族多声部民歌 Honghe Prefecture, Yunnan
62 II-31 Haicai qiang (Haicai tune) of the Yi nationality 彝族海菜腔 Honghe Prefecture, Yunnan
63 II-32 Folk songs of the Napo Zhuang nationality 那坡壮族民歌 Napo County, Guangxi
64 II-33 Lishui boatmen haozi (labour songs) 澧水船工号子 Li County, Hunan
65 II-34 Art of the guqin 古琴艺术 Chinese National Academy of Arts
66 II-35 Mongolian morin khuur (horsehead fiddle) music 蒙古族马头琴音乐 Inner Mongolia
67 II-36 Mongolian sihu (khuuchir) music 蒙古族四胡音乐 Dongliao City, Inner Mongolia
68 II-37 Art of the suona 唢呐艺术 Qinyang City, Henan; Qingyang City, Gansu
69 II-38 Flute performance and manufacturing of the Qiang nationality 羌笛演奏及制作技艺 Maoxian County, Sichuan
70 II-39 Liaoning guyue (drum music) 辽宁鼓乐 Liaoyang City, Liaoning
71 II-40 Jiangnan sizhu 江南丝竹 Taicang City, Jiangsu; Shanghai
72 II-41 Haizhou Wuda Gongdiao Music 海州五大宫调 Lianyungang City, Jiangsu
73 II-42 Shengzhou chuida (‘wind and percussion’)  嵊州吹打 Shengzhou City, Zhejiang
74 II-43 Zhoushan luogu (‘gongs and drums’) 舟山锣鼓 Zhoushan City, Zhejiang
75 II-44 Shifan music 十番音乐(Western Fujian Hakka shifan yinyue, Chating (teahouse) shifan yinyue)(闽西客家十番音乐、茶亭十番音乐) Longyan City and Fuzhou City of Fujian
76 II-45 Southwest Shandong Guchui (‘percussion and wind’) music 鲁西南鼓吹乐 Jiangxiang County, Shandong
77 II-46 Bantou-qu 板头曲 Nanyang City, Henan
78 II-47 Yichang sizhu (‘silk and bamboo’ string and wind musical instruments) 宜昌丝竹 Yiling District, Yichang City, Hubei
79 II-48 Zhijiang folk wind and percussion music 枝江民间吹打乐 Zhijiang City, Hubei
80 II-49 Cantonese music 广东音乐 Guangzhou City and Taishan City of Guangdong
81 II-50 Teochew (Chaozhou) music 潮州音乐 Chaozhou City and Shantou City of Guangdong
82 II-51 Guangdong Han music 广东汉乐 Dapu County, Guangdong
83 II-52 Chuida (‘wind and percussion’) 吹打 (Jielong chuida, Jingqiao chuida) (接龙吹打、金桥吹打) Ba’nan District and Wansheng District of Chongqing
84 II-53 Liangping laizi luogu 梁平癞子锣鼓 Liangping County, Chongqing
85 II-54 Daliuzi of the Tujia nationality 土家族打溜子 Xiangxi Prefecture, Hunan
86 II-55 Hebei guchuiyue (‘drum and wind music’) 河北鼓吹乐 Yongnian County and Wuning County of Hebei
87 II-56 Jinnan weifeng luogu (‘Southern Shanxi powerful drums-and-gongs’) 晋南威风锣鼓 Linfen City, Shanxi
88 II-57 Jiangzhou drum music 绛州鼓乐 Xinjiang County, Shanxi
89 II-58 Shangdang Bayinhui (‘Eight Sounds’) 上党八音会 Jincheng City, Shanxi
90 II-59 Jizhong Shengguanyue 冀中笙管乐 (‘Mouth organ and pipe music’) (Qujiaying yinyuehui, Gaoluo yinyuehui, Gaoqiao yinyuehue, Shengfang yinyuehui) (屈家营音乐会、高洛音乐会、高桥音乐会、胜芳音乐会) Gu’an County, Laishui County and Bazhou City of Hebei
91 II-60 Tonggu shi’er diao 铜鼓十二调 Zhenning County and Zhenfeng County of Guizhou
92 II-61 Xi’an drum music 西安鼓乐 Shaanxi
93 II-62 Lantian water splashing festival music 蓝田普化水会音乐 Lantian County, Shaanxi
94 II-63 Folk instrumental music of the Hui nationality 回族民间器乐 Ningxia
95 II-64 Wenshui pizi 文水鈲子 Wenshui County, Shanxi
96 II-65 Beijing Zhihua Temple music 智化寺京音乐 Beijing
97 II-66 Mount Wutai Buddhist music 五台山佛乐 Wutai County, Shanxi
98 II-67 Qianshan Buddhist Temple music 千山寺庙音乐 Anshan City, Liaoning
99 II-68 Suzhou Xuanmiaoguan Taoist Temple music 苏州玄妙观道教音乐 Suzhou City, Jiangsu
100 II-69 Wudang Mountains Taoist Temples Music 武当山宫观道乐 Shiyan City, Hubei
101 II-70 Uyghur muqam music 新疆维吾尔木卡姆艺术(Twelve Muqam, Turfan muqam, Hami muqam, Daolang muqam)(十二木卡姆、吐鲁番木卡姆、 地区、麦盖提县哈密木卡姆、刀郎木卡姆) Piqan County, Kumul City region and Makit County of Xinjiang
102 II-71 Nanyin 南音 Quanzhou City and Xiamen City of Fujian
103 II-72 Quanzhou beiguan 泉州北管  Quanzhou City of Fujian

3. Traditional Dance(41 items)

Sequence No. Inventory No. Item name Nominating unit(s) 
104 III-1 Jingxi taipinggu (Taiping drum dance)京西太平鼓 Mentougou District, Beijing 
105 III-2 Yangge 秧歌(Changli District yangge, Guzi yangge, Jiaozhou yangge, Haiyang dayangge, Shanbei yangge, Fushun District yangge) (昌黎地秧歌、鼓子秧歌、胶 山东省商河县、胶州市、海阳市州秧歌、海阳大秧歌、陕北秧 陕西省绥德县歌、抚顺地秧歌) Changli County, Hebei; Shanghe County, Jiaozhou City and Haiyang City of Shandong; Suide County, Shaanxi; Fushun City of Liaoning
106 III-3 Jingxing Lahua 井陉拉花 Jingxing County, Hebei
107 III-4 Dragon dance 龙舞 (Tongliang longwu, Zanjiang renlongwu ‘human dragon dance’, Shanwei gundi jinlong, Pujiang bandenglong ‘plank stool dragon’, Changxing baiyelong ‘hundred leaf dragon’, Fenghua bulong, Luzhou yutan cailong) (铜梁龙舞、湛江人龙舞、汕 广东省湛江市、汕尾市尾滚地金龙、浦江板凳龙、长 浙江省浦江县、长兴县、奉化市兴百叶龙、奉化布龙、泸州雨 四川省泸县坛彩龙)  Chongqing; Zhanjiang City and Shanwei City of Guangdong; Pujiang County, Chanxing County and Fenghu County of Zhejiang; Lu County of Sichuan
108 III-5 Lion dance 狮舞 (Xushui wushi, Tianta shiwu, Huangsha shizi, Guangdong Xingshi)(徐水舞狮、天塔狮舞、黄沙 山西省襄汾县狮子、广东醒狮) Xushui County, Hebei; Xiangfen County, Shanxi Province; Linhai City, Zhejiang; Foshan City, Suixi County and Guangzhou City of Guangdong
109 III-6 Huagudeng 花鼓灯 (lit. ‘Flower Drum Lantern’) (Bengbu huagudeng, Fengtai huagudeng, Yingshang huagudeng) (蚌埠花鼓灯、凤台花鼓灯、颍上花鼓灯) Bengbu City, Fengtai County and Yingshan County of Anhui
110 III-7 Nuowu (Nanfeng tiaonuo, Suiyuan nuowu, Le’an nuowu)(南丰跳傩、婺源傩舞、乐安傩舞) Nanfeng County, Wuyuan County and Le’an County of Jiangxi
111 III-8 Yingge dance 英歌 (‘Hero’s Song’) (Puning yingge, Chaoyang yingge) (普宁英歌、潮阳英歌) Jieyang City and Shantou City of Guangdong
112 III-9 Gaoqiao stilt dance 高跷 (Gaoqiao Zoushou, Haicheng Gaoqiao, Liaoxi Gaoqiao, Kushui Gaogaoqiao)(高跷走兽、海城高跷、辽西高 辽宁省海城市、锦州市跷、苦水高高跷) Jishan County, Shanxi Province; Haicheng City and Jinzhou City of Lioaning; Yongdeng County, Gansu
113 III-10 Yongxin Dunpaiwu  (‘shield dancing’) 永新盾牌舞 Yongxin County, Jiangxi
114 III-11 Yicheng Flower Drum 翼城花鼓 Yicheng County, Shanxi
115 III-12 Quanzhou paixiongwu (‘chest slapping dance’) 泉州拍胸舞  Quanzhou City, Fujian
116 III-13 Ansai yaogu (‘waist drum’) 安塞腰鼓 Ansai County, Shanxi
117 III-14 Luochuan biegu 洛川蹩鼓 Luochuan County, Shaanxi
118 III-15 Lanzhou Taipinggu (Taiping drum dance) 兰州太平鼓 Lanzhou City, Gansu
119 III-16 Yuhan Gundeng 余杭滚灯 Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang
120 III-17 Baishou (hand-waving) dance of the Tujia nationality 土家族摆手舞 Xianxi Prefecture, Hunan
121 III-18 Sayeryo of the Tujia nationality 土家族撒叶儿嗬 Changyang County, Hubei
122 III-19 Xianzi Dance 弦子舞 (Mankang xianziwu, Batang xianziwu)(芒康弦子舞、巴塘弦子舞) Tibet; Batan County, Sichuan
123 III-20 Guozhuang dance 锅庄舞 (Diqing guozhuang dance, Changdu guozhuang dance, Yushu zhuowu)(迪庆锅庄舞、昌都锅庄舞、玉 西藏自治区树卓舞) Diqing Prefecture, Yunnan; Tibet; Yushu Prefecture, Qinghai
124 III-21 Reba dance 热巴舞 (Dingqing reba, Naqu birudingga reba)(丁青热巴、那曲比如丁嘎热巴) Tibet
125 III-22 Xigaze Zhashilunbu temple cham 日喀则扎什伦布寺羌姆 Tibet
126 III-23 Lushengwu ‘reed panpipe dance’ of the Miao nationality 苗族芦笙舞(jinji wu, gulongguhu=changshanlong, gunshanzhu) (锦鸡舞、鼓龙鼓虎-长衫龙、滚山珠) Danzhai County, Guiding County and Nayong County of Guizhou
127 III-24 Nonglewu ‘Farmers’ dance’ of the Korean nationality 朝鲜族农乐舞(xiangmaowu, qiliwu)(象帽舞、乞粒舞) Yanbian Prefecture, Jilin; Benxi City, Liaoning
128 III-25 Muguwu ‘Wooden drum dance’ 木鼓舞(Muguwu of the Fanpai Miao nationality, Muguwu of the Cangyuan Va nationality)(反排苗族木鼓舞、沧源佤族木鼓舞) Taijiang County, Guizhou; Cangyuan County, Yunnan
129 III-26 Tongguwu ‘bronze drum dance’ 铜鼓舞 (Bronze drum dances of the Wenshan Zhuang and Yi nationalites)(文山壮族、彝族铜鼓舞) Wenshan Prefecture, Yunnan
130 III-27 Peacock dance of the Dai nationality 傣族孔雀舞 Ruili City, Yunnan
131 III-28 Lurigele dance of the Daur nationality 达斡尔族鲁日格勒舞 Morin Dawa Daur Autonomous Banner, Inner Mongolia; Harbin City, Heilongjiang
132 III-29 Andai dance of the Mongol nationality 蒙古族安代舞 Huret Banner, Inner Mongolia 
133 III-30 Drum dance of the Xiangxi Miao nationality 湘西苗族鼓舞 Xianxi Prefecture, Hunan
134 III-31 Maogusi Dance of the Xiangxi Tujia nationality 湘西土家族毛古斯舞 Xianxi Prefecture, Hunan
135 III-32 Firewood gathering dance of the Li nationality 黎族打柴舞 Sanya City, Hainan
136 III-33 Kasidawen dance 卡斯达温舞 Heishui County, Sichuan
137 III-34 Tibetan zhouwu dance 诌舞 Jiuzhaigou County, Sichuan
138 III-35 Achimugua (‘Goat dance’) of the Lisu nationality 傈僳族阿尺木刮 Weixi County, Yunnan
139 III-36 Gourd mouth organ dance of the Yi nationality 彝族葫芦笙舞 Wenshan Prefecture, Yunnan
140 III-37 Yanhe Dance of the Yi nationality 彝族烟盒舞 Honghe Prefecture, Yunnan
141 III-38 ‘Big drum dance’ of the Jinuo nationality 基诺大鼓舞 Jinghong City, Yunnan
142 III-39 Yunnan Changguo zhuowu 山南昌果卓舞 Tibet
143 III-40 Wutu Dance of the Tu nationality 土族於菟 Huangnan Region, Qinghai
144 III-41 Eagle Dance of the Tajik nationality 塔吉克族鹰舞 Tashikurgan County, Xinjiang

4. Traditional Opera/Theater/Drama(92 items)

Sequence No.  Inventory No. Item Name Nominating Unit(s)
145 IV-1 Kunqu (Kun opera) 昆曲 Chinese National Academy of Arts; Jiangsu; Zhejiang; Shanghai, Beijing; Hunan
146 IV-2 Liyuan xi (‘Pear Garden opera’) 梨园戏 Quanzhou City, Fujian
147 IV-3 Puxian xi (‘Putian and Xianyou County drama’) 莆仙戏 Putian City, Fujian
148 IV-4 Chaoju (‘Teochew Opera’) 潮剧 Shantou City and Chaozhou City of Guangdong
149 IV-5 Yiyang qiang 弋阳腔 Yiyang County, Jiangxi
150 IV-6 Qingyang qiang 青阳腔 Qingyang County, Anhui; Hukou County, Jiangxi
151 IV-7 Gaoqiang 高腔 (Xi’an gaoqiang, Songyang gaoqiang, Yuexi gaoqiang, Chenhe gaoqiang, Chenhe gaoqiang, Changde gaoqiang)(西安高腔、松阳高腔、岳西高腔 安徽省岳西县、辰河高腔、常德高腔) Quzhou City and Songyang County of Zhejiang; Yuexi County, Anhui; Chenxi County, Luxi County and Changde City of Hunan
152 IV-8 Xinchang diaoqiang 新昌调腔 Xinchang County, Zhejiang
153 IV-9 Ninghai pingdiao 宁海平调 Ninghai County, Zhejiang
154 IV-10 Yong’an daqiang-xi 永安大腔戏 Yong’an City, Fujian Province, 
155 IV-11 Siping xi 四平戏 Pingnan County and Zhenghe County of Fujian
156 IV-12 Chuanju (‘Sichuan opera’) 川剧 Sichuan; Chongqing
157 IV-13 Xiangju (‘Hunan opera’) 湘剧 Hengyang City, Hunan
158 IV-14 Guangchang Meng opera 广昌孟戏 Guangchang County, Jiangxi
159 IV-15 Zhengzi Opera 正字戏 Shanwei City, Guangdong
160 IV-16 Qinqiang (‘Shaanxi opera’) 秦腔 Shaanxi
161 IV-17 Handiao huanghuang 汉调桄桄 Hanzhong City, Shaanxi
162 IV-18 Jinju (‘Shanxi opera’) 晋剧 Shanxi
163 IV-19 Puzhou Bangzi opera 蒲州梆子 Linfen City and Yuncheng City of Shanxi
164 IV-20 Beilu bangzi opera 北路梆子 Xinzhou City, Shanxi
165 IV-21 Shangdang bangzi opera 上党梆子 Jincheng City, Shanxi
166 IV-22 Hebei bangzi opera 河北梆子 Hebei
167 IV-23 Yuju (‘Henan opera’) 豫剧 Henan
168 IV-24 Wanbang opera 宛梆 Neixiang County, Henan
169 IV-25 Huaibang opera 怀梆  Qinyang City, Henan
170 IV-26 Dapingdiao opera (‘Smooth tone of the senior’ or Wooden clappers opera)大平调 Puyang County, Hua County and Yanjin County of Henan
171 IV-27 Yuediao opera 越调 Zhoukou City, Henan
172 IV-28 Jingju (‘Peking opera’) 京剧 China National Peking opera Company; Beijing; Tianjin; Liaoning; Shandong; Shanghai
173 IV-29 Huiju (‘Anhui opera’) 徽剧 Huangshan City, Anhui; Wuyuan County, Jiangxi
174 IV-30 Hanju (‘Hankou opera’) 汉剧 Wuhan City, Hubei
175 IV-31 Handiao Erhuang 汉调二簧 Ankang City, Shaanxi
176 IV-32 Taining Meilin opera 泰宁梅林戏 Taining County, Fujian
177 IV-33 Minxi Han opera 闽西汉剧 Longyan City, Fujian
178 IV-34 Baling opera 巴陵戏 Yueyang City, Henan
179 IV-35 Jinghe opera 荆河戏 Li County, Hunan
180 IV-36 Yueju (‘Cantonese opera’) 粤剧 Department of Culture Guangdong; Hong Kong SAR Home Affairs Bureau; Macau SAR Cultural Affairs Bureau; Guangzhou City and Foshan City of Guangdong
181 IV-37 Guiju (‘Guilin opera’) 桂剧 Guangxi
182 IV-38 Yihuang opera 宜黄戏 Yihuang County, Jiangxi
183 IV-39 Luantan 乱弹 Taizou City and Pujiang County of Zhejiang
184 IV-40 Shijiazhuang sixian opera 石家庄丝弦 Shijiazhuang City, Hebei
185 IV-41 Yanbei shuahai’er 雁北耍孩儿 Datong City, Shanxi
186 IV-42 Lingqiu luoluoqiang 灵丘罗罗腔 Lingqiu County, Shanxi
187 IV-43 Liuzi opera 柳子戏 Shandong
188 IV-44 Daxian opera 大弦戏 Hua County and Puyang City of Henan
189 IV-45 Minju (‘Hokkien opera’) 闽剧 Fuzhou City, Fujiang
190 IV-46 Shouning beilu opera 寿宁北路戏 Shouning County, Fujian
191 IV-47 Xiqin opera 西秦戏 Haifeng County, Guangdong
192 IV-48 Gaojia opera 高甲戏 Quanzhou City and Xiamen City of Fujian
193 IV-49 Wanwanqiang (Xiaoyi wanwanqiang) 碗碗腔 Xiaoyi City, Shanxi
194 IV-50 Sipingdiao 四平调 Shangqiu City and Puyang City of Henan
195 IV-51 Pingju 评剧 Baodi District, Tianjin; Luannan County, Hebei; Shenyang City, Liaoning
196 IV-52 Wu’an pingdiao laozi 武安平调落子 Wu’an City, Hebei
197 IV-53 Yueju (‘Shaoxing opera’) 越剧 Zhejiang; Shanghai
198 IV-54 Huju (‘Shanghai opera’) 沪剧 Shanghai
199 IV-55 Suju (‘Suzhou opera’) 苏剧 Suzhou City, Jiangsu
200 IV-56 Yangju (‘Yangzhou opera’) 扬剧 Yangzhou City, Jiangsu 
201 IV-57 Luju 庐剧 Hefei City and Liu’an City of Anhui
202 IV-58 Chuju (‘Hubei opera’) 楚剧 Hubei Province
203 IV-59 Jingzhou huagu opera 荆州花鼓戏 Qianjiang City, Hubei
204 IV-60 Huangmei opera 黄梅戏 Anqing City, Anhui; Huangmei County, Hubei
205 IV-61 Shangluo huagu 商洛花鼓 Shangluo City, Shaanxi
206 IV-62 Sizhou opera 泗州戏 Suzhou City and Bengbu City of Anhui
207 IV-63 Liuqin Opera 柳琴戏 Zaozhuang City, Shandong
208 IV-64 Gezai opera 歌仔戏  Zhangzhou City and Xiamen City of Fujian
209 IV-65 Tea-picking opera (Gannan Tea-picking opera, Guinan Tea-picking opera) 采茶戏 Ganzhou City, Jiangxi; Bobai County, Guangxi
210 IV-66 Wuyin opera 五音戏 Zibo City, Shandong
211 IV-67 Maoqiang 茂腔 Gaomi City and Jiaozhou City of Shandong
212 IV-68 Quju 曲剧 Henan
213 IV-69 Quzi opera 曲子戏 (Dunhuang quzi opera, Huating quzi opera) (敦煌曲子戏、华亭曲子戏) Dunhuang City and Huating County of Gansu
214 IV-70 Yangge opera 秧歌戏(Longyao yangge opera, Dingzhou yangge opera, Suzhou yangge opera, Fanshi yangge opera)(隆尧秧歌戏、定州秧歌戏、朔州 山西省朔州市、繁峙县秧歌戏、繁峙秧歌戏) Longyao County and Dingzhou City of Hebei; Fanshi County and Shuozhou City of Shanxi
215 IV-71 Daoqing opera 道情戏 (Jinbei daozing opera, LInxian daozing opera, Zhoukou daoqing opera, Languan opera)(晋北道情戏、临县道情戏、太康道 河南省太康县情戏、蓝关戏、陇剧) Youyu County and Lin County of Shanxi; Taikang County, Henan Province; Laizhou City, Shandong Province; Gansu
216 IV-72 Hahaqiang 哈哈腔 Qingyuan County and Qing County of Hebei
217 IV-73 Errentai 二人台 Hohhot City, Inner Mongolia; Hequ County, Shanxi; Kangbao County, Hebei
218 IV-74 Baizi opera 白字戏 Haifeng County, Guangdong
219 IV-75 Huachao opera 花朝戏 Zijin County, Guangdong
220 IV-76 Caidiao 彩调 Guangxi
221 IV-77 Dengxi 灯戏(Liangshan dengxi, Chuanbei dengxi) (梁山灯戏、川北灯戏) Liangping County, Chongqing; Nanchong City, Sichuan
222 IV-78 Huadengxi 花灯戏 (Sinan huadengxi, Yuxi huadengxi)(思南花灯戏、玉溪花灯戏) Sinan County, Guizhou; Yuxi City, Yunnan 
223 IV-79 Yigougou 一勾勾 Linyi County, Shandong
224 IV-80 Zangxi 藏戏(Tibetan opera) (Lhasa juemulong, Xigaze jongba, Xigaze nanmulin xiangba, Xigaze Renbu-jiang gaer, Shannan Yalong zhaxi xueba, Shanna Qingjiekazhou zhaxi bingdun, Huangnan zangxi)(拉萨觉木隆、日喀则迥巴、日喀则 青海省黄南藏族自治州南木林湘巴、日喀则仁布江嘎尔、山南雅隆扎西雪巴、山南琼结卡卓扎西宾顿、黄南藏戏) Tibet; Huangnan Region, Qinghai
225 IV-81 Shannan Menba opera (Monpa opera)山南门巴戏 Tibet
26 IV-82 Zhuangju 壮剧 Guangxi
227 IV-83 Dongxi 侗戏 Liping County, Guizhou
228 IV-84 Buyei opera 布依戏 Ceheng County, Guizhou
229 IV-85 Dramas for the deity Cuotaiji of the Yi nationality 彝族撮泰吉 Weining County, Guizhou
230 IV-86 Daiju (Dai opera) 傣剧 Dehong Prefecture, Yunnan
231 IV-87 Mulian-xi 目连戏 (Huizhou Mulianxi, Chenhe mulianxi, Nanle mulianxi)(徽州目连戏、辰河目连戏、南乐目 湖南省溆浦县连戏) Qimen County, Anhui; Xupu County, Hunan; Nanle County, Henan
232 IV-88 Luogu zaixi 锣鼓杂戏 Linyi County, Shanxi
233 IV-89 Nuoxi 傩戏 (Wu’an nuoxi, Chizhou nuoxi, Dong nationality nuoxi, Yuanling chenzhou nuoxi, Dejiang nuotangxi)(武安傩戏、池州傩戏、侗族傩戏、 安徽省池州市沅陵辰州傩戏、德江傩堂戏) Wu’an City, Hebei; Chizhou City, Anhui; Xinhuang County and Yuanling County of Hunan; Dejiang County, Guizhou
234 IV-90 Anshun dixi 安顺地戏 Anshun City, Guizhou
235 IV-91 Shadow Puppet Theater 皮影戏 (Tangshan shadow puppetry, Jinan shadow puppetry, Xiaoyi shadow puppetry, Fuzhou shadow puppetry, Haining shadow puppetry, Jianghan pingyuan shadow puppetryi, Lufeng shadow puppetry, Huaxian shadow puppetry,Huayin laoqiang, Egongqiang, xianbanqiang, Huanxian daoqing shadow puppetry, Lingyuan shadow puppetry)(唐山皮影戏、冀南皮影戏、孝义皮 山西省孝义市影戏、复州皮影戏、海宁皮影戏、 辽宁省瓦房店市江汉平原皮影戏、陆丰皮影戏、华县 浙江省海宁市皮影戏、华阴老腔、阿宫腔、弦板腔、湖北省潜江市环县道情皮影戏、凌源皮影戏) Tangshan City and Handan City of Hebei; Xiaoyi City, Shanxi; Wafangdian City, Liaoning; Haining City, Zhejiang; Qianjiang City, Hubei; Shanwei City, Guangdong; Weinan City, Huayin City, Fuping County and Qian County of Shaanxi; Huai County, Gansu; Lingyuan City, Liaoning
236 IV-92 Mu’ou xi (puppet drama) 木偶戏(Quanzhou tihong mu’ou xi,Quanzhou red lacquer carved puppets; Jinjiang budai mu’ou xi; Zhangzhou budai mu’ou xi; Liaoxi mu’ou xi, western Liaoning puppets; Shaoyang budai xi; Gaozhou mu’ou xi; Chaozhou tiezhi mu’ou xi, Chaozhou wire rod puppets; Lingao ren’ouxi, Lingao figure puppets; Chuanbei da mu’ou xi, northern Sichuan large puppets; Shiqian mu’ou xi; Heyang tixian mu’ou xi, Heyang ‘raised string’ puppets; Taishun yaofa mu’ou xi, Taishun yaofa puppets)(泉州提线木偶戏、晋江布袋木偶戏、 辽宁省锦州市漳州布袋木偶戏、辽西木偶戏、邵阳 湖南省邵阳县布袋戏、高州木偶戏、潮州铁枝木偶 广东省高州市、潮州市戏、临高人偶戏、川北大木偶戏、石 海南省临高县阡木偶戏、郃阳提线木偶戏、泰顺药 四川省发木偶戏) Quanzhou City, Jinjiang City and Zhangzhou City of Fujian; Jinzhou City, Liaoning; Shaoyang County, Hunan; Gaozhou City and Chaozhou City of Guangdong; Lingao County, Hunan; Sichuan; Shiqian County, Guizhou ; Shaanxi; Taishu County, Zhejiang, 

5. Narrative/Storytelling Traditions(46 items)

Sequence No.  Inventory No. Item Name Nominating Unit(s)
237 V-1 Suzhou Pingtan 苏州评弹(Suzhou pinghua, Suzhou Tanci)(苏州评话、苏州弹词) Suzhou City, Jiangsu
238 V-2 Yangzhou Pinghua 扬州评话 Yangzhou City, Jiangsu
239 V-3 Fuzhou Pinghua 福州评话 Fuzhou City, Fujian
240 V-4 Shandong Dagu 山东大鼓 Shandong
241 V-5 Xihe Dagu 西河大鼓 Hejian City, Hebei
242 V-6 Dongbei Dagu 东北大鼓 Shenyang City, Liaoning; Heilongjiang
243 V-7 Muban Dagu 木板大鼓 Cang County, Hebei
244 V-8 Leting Dagu 乐亭大鼓 Leting County, Hebei
245 V-9 Lu’an dagu 潞安大鼓 Changzhi City, Shanxi
246 V-10 Jingdong Dagu 京东大鼓 Baodi District,  Tianjin
247 V-11 Jiaodong Dagu 胶东大鼓 Yantai City, Shandong
248 V-12 Heluo Dagu 河洛大鼓 Luoyang City, Henan
249 V-13 Wenzhou Guci 温州鼓词 Rui’an City, Zhejiang
250 V-14 Shanbei Shuoshu 陕北说书 Yan’an City, Shaanxi
251 V-15 Fuzhou Chiyi 福州伬艺 Fuzhou City, Fujian
252 V-16 Nanping Nanci 南平南词 Nanping City, Fujian
253 V-17 Shaoxing Pinghudiao 绍兴平湖调 Shaoxing City, Zhejiang
254 V-18 Lanxi Tanhuang 兰溪摊簧 Lanxi City, Zhejiang
255 V-19 Xianxiao 贤孝(Liangzhou xianxiao, Hezhou xianxiao)(凉州贤孝、河州贤孝 Wuwei City and Linxia City of Gansu
256 V-20 Henan zhuizi 河南坠子 Henan
257 V-21 Shandong qinshu 山东琴书 Shandong
258 V-22 Luogushu 锣鼓书 Nanhui District, Shanghai
259 V-23 Shaoxing Lianhualao 绍兴莲花落 Shaoxing City, Zhejiang
260 V-24 Lanzhou guzi 兰州鼓子 Lanzhou City, Gansu
261 V-25 Yangzhou qingqu 扬州清曲 Yangzhou City, Jiangsu
262 V-26 Jinge 锦歌 Zhangzhou City, Fujian
263 V-27 Changde sixian (Changde ‘silk string’) 常德丝弦 Changde City, Hunan
264 V-28 Yulin xiaoqu 榆林小曲 Yulin City, Shaanxi
265 V-29 Tianjin Shidiao 天津时调 Tianjin
266 V-30 Xinjiang quzi 新疆曲子 Changji Prefecture, Xinjiang
267 V-31 Longzhou shuochang 龙舟说唱 Shunde District, Foshan City, Guangdong
268 V-32 Gupenge 鼓盆歌 Jingzhou City, Hubei
269 V-33 Hanchuan shanshu 汉川善书 Hanzhou City, Hubei
270 V-34 Gece 歌册(Dongshan gece) (东山歌册) Dongshan County, Fujian
271 V-35 Dongbei Errenzhuan 东北二人转 Heishan County and Tieling City of Liaoning; Jilin; Hailun City, Heilongjiang
272 V-36 Fengyang Flower Drum 凤阳花鼓 Fengyang County, Anhui 
273 V-37 Dazuigu 答嘴鼓 Xiamen City, Fujian
274 V-38 Xiaorehun 小热昏 Hangzhou City, Zhejiang 
275 V-39 Shandong kuaishu 山东快书 Shandong
276 V-40 Uliger 乌力格尔 Jarud banner and Horqin Right Front banner of Inner Mongolia; Fuxin County, Liaoning; Qian District, Jilin
277 V-41 Wuqin of the Daur nationality 达斡尔族乌钦 Heilongjiang
278 V-42 Yimakan of the Hezhe nationality 赫哲族伊玛堪 Heilongjiang
279 V-43 Mosukun of the Oroqen nationality 鄂伦春族摩苏昆 Heilongjiang
280 V-44 Zhangha of the Dai nationality 傣族章哈 Xishuangbanna Prefecture, Yunnan
281 V-45 Aites of the Kazakh nationality 哈萨克族阿依特斯 Ili Prefecture, Xinjiang
282 V-46 Bayin zuochang of the Buyi nationality 布依族八音坐唱 Xingyi City, Guizhou

6. Traditional Sports, Recreational Activities and Acrobatics(17 items)

Sequence No.  Inventory No.  Item Name  Nominating Unit(s) 
283 VI-1 Wuqiao acrobatics 吴桥杂技 Wuqiao County, Hebei
284 VI-2 Liaocheng acrobatics 聊城杂技 Liaocheng City, Shandong
285 VI-3 Beijing Tianqiao zhongfan (flag balancing) 天桥中幡 Beijing
286 VI-4 Doukongzhu (Chinese Yo-yo) 抖空竹 Xuanwu District, Beijing
287 VI-5 Dawazi (tight-rope walking) of the Uyghur nationality 维吾尔族达瓦孜 Xinjiang
288 VI-6 Ningde huotong xianshi (String Lion Dance) 宁德霍童线狮 Ningde City, Fujian
289 VI-7 Shaolin kung fu 少林功夫 Dengfeng City, Henan
290 VI-8 Wudang martial arts 武当武术 Shiyan City, Hubei
291 VI-9 Dawazi (tight-rope walking) of the Uyghur nationality 回族重刀武术 Tianjin
292 VI-10 Martial arts of the Changzhou Hui nationality 沧州武术 Cangzhou City, Hebei
293 VI-11 Taijiquan 太极拳(lit. ‘Supreme Ultimate Boxing’)(Yang school of taijiquan, Chen school of taijiquan)(杨氏太极拳、陈氏太极拳) Yongnian County, Hebei; Jiaozuo City, Henan
294 VI-12 Xingtai meihuaquan (‘plum blossom boxing’) 邢台梅花拳 Xingtai City, Hebei 
295 VI-13 Shahe tengpaizhen (‘The Shahe Battle Array of Soldiers with Rattan Shields’) 沙河藤牌阵 Shahe City, Hebei
296 VI-14 Tiaoban (see-saw) and qiuqian (swing) of the Korean nationality 朝鲜族跳板、秋千 Yanbian Prefecture, Jilin
297 VI-15 Traditional field hockey tournaments of the Daur nationality 达斡尔族传统曲棍球竞技 Morin Dawa Daur autonomous banner, Inner Mongolia 
298 VI-16 Wrestling of the Mongol nationality 蒙古族搏克 Inner Mongolia
299 VI-17 Cuju (traditional football) 蹴鞠 Zibo City, Shandong

7. Traditional Arts(51 items)

Sequence No. Inventory No. Item Name Nominating Unit(s)
300 VII-1 Yangliuqing New Year woodblock prints 杨柳青木版年画 Tianjin
301 VII-2 Wuqiang New Year woodblock prints 武强木版年画 Wuqiang County, Hebei
302 VII-3 Taohuawu New Year woodblock prints 桃花坞木版年画 Suzhou City, Jiangsu
303 VII-4 Zhangzhou New Year woodblock prints 漳州木版年画 Zhangzhou City, Fujian
304 VII-5 Yanjiabu New Year woodblock prints 杨家埠木版年画 Weifang City, Shandong
305 VII-6 Gaomi ‘ash-patting’ New Year painting 高密扑灰年画 Gaomi City, Shandong
306 VII-7 Zhuxianzhen New Year woodblock prints 朱仙镇木版年画 Kaifeng City. Henan
307 VII-8 Tantou New Year woodblock prints 滩头木版年画 Longhui County, Hunan
308 VII-9 Foshan New Year woodblock prints 佛山木版年画 Foshan City, Guangdong
309 VII-10 Liangping New Year woodblock prints 梁平木版年画 Liangping County, Chongqing
310 VII-11 Mianzhu New Year woodblock prints 绵竹木版年画 Deyang City, Sichuan
311 VII-12 Fengxiang New Year woodblock prints 凤翔木版年画 Fengxiang County, Shaanxi
312 VII-13 Dongba paintings of the Naxi nationality 纳西族东巴画 Lijiang City, Yunnan
313 VII-14 Tibetan thangka paintings 藏族唐卡 (Miantang huapai, Qinze huapai, Gamazi huapai)(勉唐画派、钦泽画派、噶玛嘎孜 四川省甘孜藏族自治州画派) Tibet; Garze Prefecture, Sichuan
314 VII-15 Hengshui neihua paintings 衡水内画 Hengshui City, Hebei
315 VII-16 Paper cutting 剪纸(Yuxian County papercutting, papercutting of Fengning Manchu nationality, papercutting of Yiwuluxshan Manchu nationality, Yangzhou papercutting, Leqing xiwen papercarving, Guagndong papercutting, papercutting of the Dai nationality, Ansai papercutting)(蔚县剪纸、丰宁满族剪纸、中阳 山西省中阳县剪纸、医巫闾山满族剪纸、扬州 辽宁省锦州市剪纸、乐清细纹刻纸、广东剪纸、 江苏省扬州市傣族剪纸、安塞剪纸) Yuxian County and Fengning County of Hebei; Zhongyang County, Shanxi; Jinzhou City, Liaoning; Yangzhou City, Jiangsu; Leqing City, Zhejiang; Foshan City, Shantou City and Huzhou City of Guangdong; Luxi City, Yunnan; Ansai County, Shaanxi 
316 VII-17 Guxiu embroidery 顾绣 Songjiang District, Shanghai
317 VII-18 Suxiu (Suzhou embroidery) 苏绣 Suzhou City, Jiangsu
318 VII-19 Xiangxiu (Changsha embroidery) 湘绣 Changsha City, Hunan
319 VII-20 Yuexiu 粤绣(Guangdong embroidery, Chaozhao embroidery)(广绣、潮绣) Guangzhou City and Chaozhou City of Guangdong
320 VII-21 Shuxiu (Sichuan embroidery) 蜀绣 Chengdu City, Sichuan
321 VII-22 Miaoxiu (Miao embroidery) 苗绣 (Leishan Miaoxiu, Huaxi Miaoxiu, Jianhe Miaoxiu) (雷山苗绣、花溪苗绣、剑河苗绣) Leishan County, Guiyang City and Jianyang County of Guizhou
322 VII-23 Mawei (‘horse tail’) embroidery of the Shui nationality 水族马尾绣 Sandu County, Guizhou
323 VII-24 Panxiu (coiled embroidery) of the Tu nationality 土族盘绣 Huzhu County, Qinghai
324 VII-25 Tiaohua (cross-stitch) 挑花(Huangmei tiaohua, Huayao tiaohua)(黄梅挑花、花瑶挑花) Huangmei County, Hubei Province; Longhui County, Hunan
325 VII-26 Qingyang xiangbao (perfume sachets)庆阳香包绣制 Qingyang City, Gansu
326 VII-27 Ivory carving 象牙雕刻 Chongwen District, Beijing; Guangzhou City, Guangdong
327 VII-28 Yangzhou jade carving 扬州玉雕 Yangzhou City, Jiangsu
328 VII-29 Youyan jade carving 岫岩玉雕 Youyan County, Liaoning
329 VII-30 Fuxin agate carving 阜新玛瑙雕 Fuxin City, Liaoning
330 VII-31 Yeguang cup carving 夜光杯雕 Jiuquan City, Gansu
331 VII-32 Metal and stone seal carving 金石篆刻(Xilin Engravers Society) (西泠印社) Xiling Seal Engravers Society, Hangzhou City, Zhejiang
332 VII-33 Qingtian stone carving 青田石雕 Qingtian County, Zhejiang
333 VII-34 Quyang stone carving 曲阳石雕 Quyang County, Hebei 
334 VII-35 Shoushan stone carving 寿山石雕 Fuzhou City, Fujian
335 VII-36 Hui’an stone carving 惠安石雕 Hui’an County, Fujian
336 VII-37 Huizhou Three Carvings (Huizhou sandiao) 徽州三雕 Huangshan City, Anhui; Wuyuan County, Jiangxi 
337 VII-38 Linxia brick carving 临夏砖雕 Linxia County, Gansu
338 VII-39 King Gesar painted rock carving of the Tibetan nationality 藏族格萨尔彩绘石刻 Seda County, Sichuan
339 VII-40 Chaozhou wood carving 潮州木雕 Chaozhou City, Guangdong
340 VII-41 Ningbo cinnabar and gold lacquer woodcarving 宁波朱金漆木雕 Ningbo City, Zhejiang 
341 VII-42 Leqing huangyang wood carving 乐清黄杨木雕 Leqing City, Zhejiang
342 VII-43 Dongyang wood carving 东阳木雕 Dongyang City, Zhejiang
343 VII-44 Zhangzhou wood puppet head carving 漳州木偶头雕刻 Zhangzhou City, Fujian
344 VII-45 Xiangdong Nuo masks of Pingxiang 萍乡湘东傩面具 Pingxiang City, Jiangxi
345 VII-46 Bamboo carving 竹刻 (Jiading bamboo carving, Baoqing bamboo carving)(嘉定竹刻、宝庆竹刻) Jiading District, Shanghai; Shaoyang City, Hunan
346 VII-47 Clay figurines 泥塑 (Tianjin nirenzhang, Huishan niren, Fengxiang nisu, Xun County nigugu)(天津泥人张、惠山泥人、凤翔泥 江苏省无锡市塑、浚县泥咕咕) Tianjin; Wuxi City, Jiangsu; Fengxiang County, Shaanxi; Xun County, Henan 
347 VII-48 Kumbum (Ta’er) monastery butter sculpture 塔尔寺酥油花 Huangzhong County, Qinghai
348 VII-49 Rebkong arts 热贡艺术 Tongren County, Qinghai 
349 VII-50 Dengcai lanterns 灯彩 (Xianju huadeng, Xiashi dencai, Quanzhou huadeng, Dongwan qianjiaodeng, Huangyuan paideng)(仙居花灯、硖石灯彩、泉州花灯、 福建省泉州市东莞千角灯、湟源排灯) Xianshu County and Haining City of Zhejiang; Quanzhou City, Fujian; Dongguan City, Guangdong; Huangyuan County, Qinghai
350 VII-51 Shenzhou bamboo weaving 嵊州竹编 Shengzhou City, Zhejiang Province, 

8. Traditional Handicraft Skills(89 items)

Sequence No. Inventory No. Item Name Nominating unit(s)
351 Ⅷ—1 Yixing Zisha pottery making skills 宜兴紫砂陶制作技艺 Yixing City, Jiangsu
352 Ⅷ—2 Jieshou painted pottery firing and manufacturing skills 界首彩陶烧制技艺 Jieshou City, Anhui
353 Ⅷ—3 Shiwan pottery sculpture making skills 石湾陶塑技艺 Foshan City, Guangdong
354 Ⅷ—4 Primitive ceramic making of the Li nationality 黎族原始制陶技艺 Changjiang County, Hainan
355 Ⅷ—5 Slow Wheel Ceramics of the Dai nationality 傣族慢轮制陶技艺 Xishuangbanna Prefecture, Yunnan
356 Ⅷ—6 Earth pottery moulding, firing and production skills of the Uyghur nationality 维吾尔族模制法土陶烧制技艺 Yengisar County, Kashgar City and Turpan Prefecture of Xinjiang
357 Ⅷ—7 Jingdezhen porcelain handicraft skills 景德镇手工制瓷技艺 Jingdezhen City, Jiangxi
358 Ⅷ—8 Yaozhou kiln ceramic firing and manufacturing skills 耀州窑陶瓷烧制技艺 Tongchuan City, Shaanxi
359 Ⅷ—9 Longquan celadon firing and manufacturing skills 龙泉青瓷烧制技艺 Longquan City, Zhejiang
360 Ⅷ—10 Cizhou kiln firing and manufacturing skills 磁州窑烧制技艺 Fengfeng Mining District, Hebei
361 Ⅷ—11 Dehua porcelain firing and manufacturing skills 德化瓷烧制技艺 Dehua County, Fujian
362 Ⅷ—12 Firing technique for ceramics in Yaoutou Town, Chengcheng County 澄城尧头陶瓷烧制技艺 Chengcheng County, Shaanxi
363 Ⅷ—13 Craftsmanship of Nanjing Yunjin brocade 南京云锦木机妆花手工织造技艺 Nanjing City, Jiangsu
364 Ⅷ—14 Craftsmanship of Song brocade of Suzhou 宋锦织造技艺 Suzhou City, Jiangsu
365 Ⅷ—15 Suzhou Kesi weaving (or cut-silk embroidery) 苏州缂丝织造技艺 Suzhou City, Jiangsu
366 Ⅷ—16 Craftsmanship of Sichuan Shu embroidery and brocade 蜀锦织造技艺 Chengdu City, Sichuang
367 Ⅷ—17 Wunijing Cotton Textile Weaving Techniques 乌泥泾手工棉纺织技艺 Xuhui District, Shanghai
368 Ⅷ—18 Xilankapu brocade weaving of the Tujia nationality 土家族织锦技艺 Xiangxi Prefecture, Hunan
369 Ⅷ—19 Traditional dyeing, weaving and embroidery skills of the Li nationality 黎族传统纺染织绣技艺 Wuzhuishan City, Baisha County, Baoting County, Ledong County and Dongfang City of Hainan
370 Ⅷ—20 Brocade weaving technique of the Zhuang nationality 壮族织锦技艺 Guangxi 
371 Ⅷ—21 Woolen bangdian (apron) and qiadian weaving skills of the Tibetan nationality 藏族邦典、卡垫织造技艺 Shannan District and Xigaze District of Tibet 
372 Ⅷ—22 Jiaya Tibetan blanket-weaving 加牙藏族织毯技艺  Huangzhong County, Qinghai
373 Ⅷ—23 Uyghur printed felt and printed cloth weaving and dyeing technique 维吾尔族花毡、印花布织染技艺  Turfan District, Xinjiang
374 Ⅷ—24 Nantong blue calico printing and dyeing 南通蓝印花布印染技艺 Nantong City, Jiangsu
375 Ⅷ—25 Batik printing of the Miao nationality 苗族蜡染技艺 Danzhai County, Guizhou
376 Ⅷ—26 Embroidery and dyeing skill of the Bai nationality 白族扎染技艺 Dali City, Yunnan
377 Ⅷ—27 Xiang Shan Bang traditional architectural and building skills 香山帮传统建筑营造技艺 Suzhou City, Jiangsu
378 Ⅷ—28 Hakka Tulou (‘Earthen buildings’) construction skills 客家土楼营造技艺 Longyan City, Fujian
379 Ⅷ—29 Jingdezhen traditional porcelain making skills 景德镇传统瓷窑作坊营造技艺 Jiangxi
380 Ⅷ—30 Construction technique of the wooden-structure buildings of the Dong nationality 侗族木构建筑营造技艺 Liuzhou City and Sanjiang County of Guangxi
381 Ⅷ—31 Diaojiaolou (stilt houses) architectural and building skills of the Miao nationality 苗寨吊脚楼营造技艺 Leishan County, Guizhou
382 Ⅷ—32 “Gold brick” technique of Suzhou Imperial Kiln 苏州御窑金砖制作技艺  Suzhou City, Jiangsu
383 Ⅷ—33 Lusheng (reed pipe) making technique of the Miao nationality 苗族芦笙制作技艺 Leishan County, Guizhou Province; Daguan County, Yunnan
384 Ⅷ—34 Yuping vertical flute making technique 玉屏箫笛制作技艺  Yuping County, Guizhou
385 Ⅷ—35 Yangcheng cast iron technique 阳城生铁冶铸技艺  Yangcheng County, Shanxi
386 Ⅷ—36 Forging techniques of gold foil in Nanjing 南京金箔锻制技艺 Nanjing City, Jiangsu
387 Ⅷ—37 Longquan sword making technique 龙泉宝剑锻制技艺 Longquan City, Zhejiang
388 Ⅷ—38 Zhao Xiaoquan scissors making technique 张小泉剪刀锻制技艺  Hangzhou City, Zhejiang
389 Ⅷ—39 Wuhu Iron picture making 芜湖铁画锻制技艺 Wuhu City, Anhui
390 Ⅷ—40 Craftsmanship of silver ornaments of the Miao nationality 苗族银饰锻制技艺  Leishan County, Guizhou; Fenghuang County, Hunan
391 Ⅷ—41 Husa knife making of the Achang nationality 阿昌族户撒刀锻制技艺  Longchuan County, Yunnan
392 Ⅷ—42 Waist knives making of the Bao’an nationality 保安族腰刀锻制技艺 Jishishan County, Gansu
393 Ⅷ—43 Artisanship of Beijing enamel art (cloisonné) 景泰蓝制作技艺 Chongwen District, Beijing
394 Ⅷ—44 Ju Yuan Hao bow and arrow making skills 聚元号弓箭制作技艺 Chaoyang District, Beijing
395 Ⅷ—45 Ming dynasty style furniture making skills 明式家具制作技艺 Suzhou City, Jiangsu
396 Ⅷ—46 Making of Mongolian-style Lele cart 蒙古族勒勒车制作技艺 East Ujimqin Banner, Inner Mongolia
397 Ⅷ—47 Jiami watermill making skills 拉萨甲米水磨坊制作技艺 Tibet
398 Ⅷ—48 Lanzhou Yellow River big waterwheel making skills 兰州黄河大水车制作技艺 Lanzhou City, Gansu
399 Ⅷ—49 Wan’an compass making skills 万安罗盘制作技艺 Xiuning County, Anhui
400 Ⅷ—50 Lacquer carving techniques 雕漆技艺 Chongwen District, Beijing
401 Ⅷ—51 Lacquering and decorating skills for Pingyao buffed lacquer 平遥推光漆器髹饰技艺 Pingyao County, Shanxi
402 Ⅷ—52 Lacquering and decorating skills for Yangzhou lacquer扬州漆器髹饰技艺 Yangzhou City, Jiangsu
403 Ⅷ—53 Tiantai Mountain dry lacquer techniques 天台山干漆夹苎技艺 Tiantai County, Zhejiang
404 Ⅷ—54 Fuzhou boldiless lacquer making 福州脱胎漆器髹饰技艺 Fuzhou City, Fujian
405 Ⅷ—55 Xiamen lacquer thread sculpture making 厦门漆线雕技艺 Xiamen City, Fujian
406 Ⅷ—56 Chengdu lacquerware skills 成都漆艺 Chengdu City, Sichuan
407 Ⅷ—57 Maotai liquor distilling 茅台酒酿制技艺 Guizhou
408 Ⅷ—58 Luzhou Laojiao liquor distilling 泸州老窖酒酿制技艺 Lunzhou City, Sichuan
409 Ⅷ—59 Xinghuacun Fen Wine distilling 杏花村汾酒酿制技艺 Fenyang City, Shanxi
410 Ⅷ—60 Shaoxing wine distilling 绍兴黄酒酿制技艺 Shaoxing City, Zhejiang
411 Ⅷ—61 Qingxu County mature vinegar fermenting technique 清徐老陈醋酿制技艺 Qingxu County, Shanxi
412 Ⅷ—62 Zhenjiang Hengshun aromatic vinegar fermenting technique 镇江恒顺香醋酿制技艺 Zhenjiang City, Jiangsu
413 Ⅷ—63 Wuyi Mountain tea (Dahongpao) production skills 武夷岩茶(大红袍)制作技艺 Wuyishan City, Fujian
414 Ⅷ—64 Zigong salt mining and manufacturing skills 自贡井盐深钻汲制技艺 Zigong County and Daying County of Sichuan 
415 Ⅷ—65 Xuan paper making 宣纸制作技艺 Qing County, Anhui 
416 Ⅷ—66 Qianshan Liansi paper making 铅山连四纸制作技艺 Qianshan County, Jiangxi
417 Ⅷ—67 bark paper making 皮纸制作技艺 Guiyang City, Zhenfeng County and Danzhai County of Guizhou
418 Ⅷ—68 Dai and Nakhi natinality paper making 傣族、纳西族手工造纸技艺 Lincang City and Shangri-La City of Yunnan
419 Ⅷ—69 Tibetan paper making 藏族造纸技艺  Tibet
420 Ⅷ—70 Uyghur mulberry paper making 维吾尔族桑皮纸制作技艺 Turfan District, Xinjiang
421 Ⅷ—71 Bamboo paper making 竹纸制作技艺 Jiajian County, Sichuan Province; Fuyang City, Zhejiang
422 Ⅷ—72 Huzhou ink brush making technique 湖笔制作技艺 Huzhou City, Zhejiang
423 Ⅷ—73 Huizhou ink making skills 徽墨制作技艺 Jixi County, She County, Huangshan City and Tunxi District of Anhui 
424 Ⅷ—74 She inkstone making skills 歙砚制作技艺 She County, Anhui; Liangyuan County, Jiangxi
425 Ⅷ—75 Duan inkstone making skills 端砚制作技艺  Zhaoqing City, Guangdong
426 Ⅷ—76 Jinxing inkstone making skills 金星砚制作技艺  Xingzi County, Jiangxi
427 Ⅷ—77 Woodblock watercolor print making 木版水印技艺 Rongbaozhai Shop, Beijing 
428 Ⅷ—78 Engraved block printing technique 雕版印刷技艺 Yangzhou City, Jiangsu
429 Ⅷ—79 Jinling woodblock carving and printing technique 金陵刻经印刷技艺 Nanjing City, Jiangsu
430 Ⅷ—80 Woodblock carving techniques of Dege Sutra Printing House 德格印经院藏族雕版印刷技艺 Dege County, Sichuang
431 Ⅷ—81 Fan making 制扇技艺  Suzhou City, Jiangsu
432 Ⅷ—82 Theater prop making 剧装戏具制作技艺 Suzhou City, Jiangsu
433 Ⅷ—83 Birch bark handicrafts 桦树皮制作技艺 East Ujimqin Banner, Inner Mongolia; Heilongjiang,
434 Ⅷ—84 Bark cloth manufacturing process of the Li nationality 黎族树皮布制作技艺 Baoting County, Hainan
435 Ⅷ—85 Fish-skin cloth making 赫哲族鱼皮制作技艺 Heilongjiang
436 Ⅷ—86 Liuyang fireworks production technique 浏阳花炮制作技艺 Liuyang City, Hunan
437 Ⅷ—87 Li nationality drilling wod firemaking technique 黎族钻木取火技艺 Baoting County, Hainan Province, 
438 Ⅷ—88 Kite making 风筝制作技艺 (Weifang kites; Nantong banyao kites, Nantong flat sparrow hawk kites; Lhasa kites)(潍坊风筝、南通板鹞风筝、拉萨 江苏省南通市风筝) Weifang City, Shandong Province, ; Nantong City, Jiangsu Province; Lhasa City, Tibet
439 Ⅷ—89 Liangcha (Chinese herb tea) 凉茶 Guangdong Provincial Department of Culture; Hong Kong SAR Home Affairs Department; Macau SAR Cultural Affairs Bureau

9. Traditional Medicine(9 items)

Sequence No. Inventory No. Item Name Nominating unit(s)
440 Ⅸ—1 Traditional Chinese medicine life and malady recognition techniques 中医生命与疾病认知方法 China Academy of Chinese Medical Sciences
441 Ⅸ—2 Chinese medicine pulse diagnosis 中医诊法 China Academy of Chinese Medical Sciences
442 Ⅸ—3 Chinese medicine concoction techniques 中药炮制技术 China Academy of Chinese Medicine; China Association of Traditional Chinese Medicine
443 Ⅸ—4 Chinese medicine traditional preparation methods 中医传统制剂方法 China Academy of Chinese Medicine; China Association of Traditional Chinese Medicine
444 Ⅸ—5 Acupuncture and moxibustion 针灸 China Academy of Chinese Medicine; China Association for Acupuncture and Moxibustion
445 Ⅸ—6 Chinese medicine bone-setting techniques 中医正骨疗法 China Academy of Chinese Medical Sciences
446 Ⅸ—7 Tong Ren Tang Chinese medicine culture 同仁堂中医药文化 Bejing Tong Ren Tang Group Limited Company
447 Ⅸ—8 Hu Qing Tang Chinese medicine culture 胡庆余堂中药文化  Hangzhou City, Zhejiang
448 Ⅸ—9 Tibetan medical care and medicines 藏医药 (Lhasa northern school technique of mercury processing and compatability technique of renqing changjue, Garze prefecture’s southern school of Tibetan medical care and medicine)(拉萨北派藏医水银洗炼法和藏药仁) Tibet; Garze Prefecture, Sichuan

10. Folk Customs(70 items)

Sequence No. Inventory No.  Item Name Nominating Unit(s) 
449 X—1 Spring Festival (Chinese New Year) 春节  Ministry of Culture
450 X—2 Qingming Festival 清明节  Ministry of Culture
451 X—3 Dragon Boat Festival 端午节 (Qu Yuan hometown Dragon Boat Festival traditions, Xisai Shenzhou Hui, Miluo riverbank Dragon Boat Festival traditions, Suzhou Dragon Boat Festival traditions)(屈原故里端午习俗、西塞神舟会、汨 湖北省宜昌市、秭归罗江畔端午习俗、苏州端午习俗) Ministry of Culture; Yichang City, Zigui County and Huangshi City of Hubei; Guluo City, Hunan; Suzhou City, Jiangsu
452 X—4 Qixi Festival 七夕节 Ministry of Culture
453 X—5 Mid-Autumn Festival 中秋节 Ministry of Culture
454 X—6 Chongyang (Double Ninth) Festival 重阳节 Ministry of Culture
455 X—7 The Ha Festival of the Jing nationality 京族哈节 Dongxing City, Guangxi
456 X—8 Water Splashing Fesival of the Dai nationality 傣族泼水节  Xishuangbanna Prefecture, Yunnan
457 X—9 Festival of Westward Movement of the Xibe nationality 锡伯族西迁节 Chabuzha’er County, Xinjiang
458 X—10 Torch festival (Yi nationality Torch Festival) 火把节 Liangshan Prefecture, Sichuan; Chuxiong Prefecture, Yunnan
459 X—11 Munao Song and Dance Festival of the Jingpo nationality 景颇族目瑙纵歌 Longchuan County, Yunnan
460 X—12 Sanyuesan (Third day of the Third Month) Festival of the Li nationality 黎族三月三节 Wuzhishan City, Hainan
461 X—13  Gulunmuta Festival of the Oroqen nationality  鄂伦春族古伦木沓节 Heilongjiang
462 X—14 Panwang Festival of the Yao nationality 瑶族盘王节  Hezhou City, Guangxi; Shaoguan City, Guangdong
463 X—15 Machongling Festival of the Zhuang nationality 壮族蚂虫另(虫字旁加另)节 Hechi City, Guangxi
464 X—16 Yifan Festival fo Mulam Nationality 仫佬族依饭节 Mulao County, Guangxi
465 X—17 Feitao Dance of the Maonan nationality 毛南族肥套 Huanjiang County, Guangxi
466 X—18 Warezu Festival of the Qiang nationality 羌族瓦尔俄足节 Ngawa Prefecture, Sichuan
467 X—19 Guang Festival of the Miao nationality 苗族鼓藏节  Leishan City, Guizhou
468 X—20 Duanjie Festival of Sui nationality 水族端节 Sandu County, Guizhou
469 X—21 Chabaige Festival of the Buyi nationality 布依族查白歌节  Guizhou
470 X—22 Sister Festival of Miao nationality 苗族姊妹节  Taijiang County, Guizhou
471 X—23 Kaquewa Festiavl of the Dulong nationality 独龙族卡雀哇节 Gongshan County, Yunnan
472 X—24 Fairy Festival of Nu nationality 怒族仙女节  Gongshan County, Yunnan
473 X—25 Sama Festival of the Dong nationality 侗族萨玛节  Rongjiang County, Guizhou
474 X—26 Maolong Festival of Gelao nationality 仡佬毛龙节 Shiqian County, Guizhou 
475 X—27 Kaquewa Festiavl of the Dulong nationality 傈僳族刀杆节 Lushui County, Yunnan
476 X—28 The Chowar Festival of the Tajik nationality (water-drawing festival) 塔吉克族引水节和播种节  Tashkurgan County, Xinjiang
477 X—29 Nadun festival of Tu nationality 土族纳顿节  Minhe County, Qinghai
478 X—30 Dujiangyan Water-releasing Ceremony 都江堰放水节 Dujiangyan City, Sichuan
479 X—31 Shoton Festival 雪顿节 Tibet
480 X—32 Huangdiling (Yellow Emperor’s tomb) memorial ceremony 黄帝陵祭典 Huangling County, Shaanxi
481 X—33 Yandiling (Fiery Emperor’s Mausoleum) Ceremony 炎帝陵祭典 Yanling County, Hunan
482 X—34 Genghis Khan ceremonies 成吉思汗祭典  Ordos City, Inner Mongolia
483 X—35 The Grand Ceremony of Worship of Confucius 祭孔大典  Qufu City, Shandong
484 X—36 Goddess Mazu ceremonies 祭孔大典  Putain City, Fujian; Chinese Mazu Cultural Exchange Association
485 X—37 Taihao Fuxi ceremonies 太昊伏羲祭典 Tianshui City, Gansu; Huaiyang County, Henan
486 X—38 Nüwa ceremonies 女娲祭典 She County, Hebei
487 X—39 Dayu Festival 大禹祭典 Shaoxing City, Zhejiang
488 X—40 Aobao Festival 祭敖包 Xilingol League, Inner Mongolia
489 X—41 Raosanling Festival of Bai nationality 白族绕三灵  Dali Prefecture, Yunnan
490 X—42 Changdian Temple Fair 厂甸庙会 Xuanwu District, Beijing 
491 X—43 Rebkong Sixth Month Festival 热贡六月会 Tongren County, Qinghai
492 X—44 Chrysanthemum Festival 小榄菊花会 Zhongshan City, Guangdong
493 X—45 Shuagetang Songfest of Yao nationality 瑶族耍歌堂 Qingyuan City, Guangdong
494 X—46 Gexu (Song Festival) of the Zhuang Nationality 壮族歌圩 Nanning City, Guangxi
495 X—47 Pohui Festival of Miao nationality 苗族系列坡会群 Rongshui County, Guangxi
496 X—48 Naadam Festival 那达慕 Xilingol League, Inner Mongolia 
497 X—49 Uyghur Dolan Mexrep 维吾尔刀郎麦西热甫 Maikit County, Xinjiang
498 X—50 Qinhuai Lantern Fair 秦淮灯会 Nanjing City, Jiangsu
499 X—51 Xiushan Flower Lantern 秀山花灯  Xiushan  County, Chongqing
500 X—52 Quanfeng Flower Lantern dance 全丰花灯 Xiushui County, Jiangxi
501 X—53 Taishan Shigandang customs 泰山石敢当习俗 Tai’an City, Shandong
502 X—54 Folk festival entertainment 民间社火 Baoji City, Shaanxi; Lucheng County, Shanxi
503 X—55 Ordos Wedding Ceremony 鄂尔多斯婚礼 Ordos City, Inner Mongolia
504 X—56 Tu nationality Marriage Customs 土族婚礼 Huzhu County, Qinghai
505 X—57 Salar Marriage Customs 撒拉族婚礼 Xunhua County, Qinghai
506 X—58 Majie Shuhui 马街书会  Baofeng County, Henan
507 X—59 Huji Shuhui (Gathering of storytellers at Huji) 胡集书会 Huimin County, Shandong
508 X—60 Medicine Market in Anguo 安国药市 Anguo City, Hebei
509 X—61 Bronze Drum customs of Zhuang nationality 壮族铜鼓习俗 Hechi City, Guangxi
510 X—62 Couplet (hung on the columns of a hall) traditions 楹联习俗 Yinglian Society of China
511 X—63 Women’s clothing of the watertown of Luzhi Suzhou 苏州甪直水乡妇女服饰 Suzhou City, Jiangsu
512 X—64 Clothing of Hui’an Women 惠安女服饰 Hui’an County, Fujian
513 X—65 Clothing of Miao nationality (Changning Miao clothing) 苗族服饰 Baoshan City, Yunnan
514 X—66 Clothing of Hui nationality 回族服饰  Ningxia
515 X—67 Clothing of Yao nationality 瑶族服饰  Nandan County and Hezhou City of Guangxi
516 X—68 The 24 solar terms of the lunar calendar 农历二十四节气 China Agricultural Museum
517 X—69 Nüshu (‘Women’s Script’) 女书习俗 Hunan Province, Jiangshui County
518 X—70 Shuishu (script of the Sui nationality) 水书习俗  Guizhou Province, Qiannan Miao-Buyi Autonomous Prefecture