The Second Batch of National Intangible Cultural Heritage List

The SECOND National List of Intangible Cultural Heritage of China, released by the Ministry of Culture on June 14, 2008, included 510 items. The items are organized into 10 categories: Folk Literature, Traditional Music, Traditional Dance, Traditional Opera/Theater/Drama, Narrative/Storytelling Traditions, Traditional Sports, Recreational Activities and Acrobatics, Traditional Arts, Traditional Handicraft Skills, Traditional Medicine, Folk Customs.

1. Folk Literature(51 items)

Sequence No. Inventory No. Item Name Nominating unit(s) 
519 Ⅰ-32 The story of the Badaling section of The Great Wall 八达岭长城传说 Yanqing County, Beijing 
520 Ⅰ-33 The story of Yongding River 永定河传说 Shijingshan District, Beijing 
521 Ⅰ-34 Yang Saga (Story of Mu Guiying, and Yang Saga Speaking and Singing) 杨家将传说 Fangshan District, Beijing; Shanxi
522 Ⅰ-35 Legend of Emperor Yao 尧的传说 Jiang County, Shanxi
523 Ⅰ-36 The story of the Cowherd and Weaving maid 牛郎织女传说 Heshun County, Shanxi; Yiyuan County, Shandong
524 Ⅰ-37 The Story of Xihu (West Lake) 西湖传说 Hangzhou City, Zhejiang
525 Ⅰ-38 The Story of Liu Bowen (Ming General) 刘伯温传说 Wencheng County and Qingtian County of Zhejiang
526 Ⅰ-39 Story of Huang Chuping (Huang Daxian) 黄初平(黄大仙)传说 Jinhua City, Zhejiang 
527 Ⅰ-40 The Legend of Guanyin 观音传说 Zhoushan City, Zhejiang
528 Ⅰ-41 The story of Xu Fu Crossing East 徐福东渡传说 Xiangshan County and Cixi City of Zhejiang
529 Ⅰ-42 The Story of Tao Zhugong 陶朱公传说 Dingtao County, Shandong
530 Ⅰ-43 The Legend of the Qilin 麒麟传说 Juye County and Jiaxiang County of Shandong
531 Ⅰ-44 The Legend of Lu Ban 鲁班传说 Qufu City and Tengzhou City of Shandong
532 Ⅰ-45 The Legend of the Eight Immortals 八仙传说 Penglai City, Shandong
533 Ⅰ-46 The Story of Short-Tailed Old Li 秃尾巴老李的传说 Shandong Province, Jimo City, Jun County, Wendeng City and Zhucheng City of Shandong
534 Ⅰ-47 The Story of Qu Yuan 屈原传说 Zigui County, Hubei
535 Ⅰ-48 The Story of Wang Zhaojun 王昭君传说 Xingshan County, Hubei
536 Ⅰ-49 Legend of Flame Emperors Shennong 炎帝神农传说 Suizhou City and Shennongjialin Forestry Reserve of Hubei
537 Ⅰ-50 The Story of Mulan 木兰传说 Wuhan City and Huangpi District of Hubei; Yucheng County, Henan
538 Ⅰ-51 The Tale of Balagencang 巴拉根仓的故事 Tongliao City, Inner Mongolia
539 Ⅰ-52 Beipiao Folktales 北票民间故事 Beipiao City, Liaoning
540 Ⅰ-53 Manchu folktales 满族民间故事 Liaoning Federation of Literary and Art Circles, Folk Literature and Art Association
541 Ⅰ-54 The Story of Xu Wenchang 徐文长故事 Shaoxing City, Zhejiang
542 Ⅰ-55 Laoshan folktales 崂山民间故事 Qingdao City and Laoshan District, Shandong 
543 Ⅰ-56 The Story of Du Zhen Wan 都镇湾故事 Changyang County, Hubei
544 Ⅰ-57 The Legend of Pangu 盘古神话 Tongbai County and Biyang County of Henan
545 Ⅰ-58 The Legend of Shao Yuan 邵原神话群 Jiyuan City, Henan
546 Ⅰ-59 The Story of Gada Meiren 嘎达梅林 Horqin Left Middle Banner, Inner Mongolia
547 Ⅰ-60 Epic chaoer saga of Horqin 科尔沁潮尔史诗 Inner Mongolia
548 Ⅰ-61 Yangasha 仰阿莎 Qiandongnan Prefecture, Guizhou
549 Ⅰ-62 Buyei Pan Song 布依族盘歌 Pan County, Guizhou
550 Ⅰ-63 Mei Ge 梅葛 Chuxiong Prefecture, Yunnan
551 Ⅰ-64 Zha Mu 查姆 Shuangbai County, Yunnan
552 Ⅰ-65 Dagu Daleng Gelaibiao 达古达楞格莱标 Dehong Prefecture, Yunnan
553 Ⅰ-66 Hani Haba 哈尼哈吧 Yuanyang County, Yunnan
554 Ⅰ-67 Ode of Prince Shaoshutun and Princess Nannuona 召树屯与喃木诺娜 Xishuangbanna Prefecture, Yunnan
555 Ⅰ-68 Mila Gahei 米拉尕黑 Dongxiang County, Gansu
556 Ⅰ-69 Kangba Layi 康巴拉伊 Zhidoi County, Qinghai
557 Ⅰ-70 Hanqing gele 汗青格勒 Haixi Prefecture, Qingha
558 Ⅰ-71 Uyghur Dasitan 维吾尔族达斯坦 Xinjiang
559 Ⅰ-72 Kazakh Dasitan 哈萨克族达斯坦 Xinjiang Federation of Literary and Arts Circles Folk Literature and Art Association, Shawan County and Fuhai County of Xinjiang
560 Ⅰ-73 Zhuliang and Niangmei 珠郎娘美 Rongjiang County and Congjian County of Guizhou
561 Ⅰ-74 Sigangli 司岗里 Cangyuan County, Yunnan
562 Ⅰ-75 Yi Ethnic Kezhi 彝族克智 Meigu County, Sichuan
563 Ⅰ-76 Miao Ethnic Guli 苗族贾理 Qiandongnan Prefecture, Guizhou
564 Ⅰ-77 Tibetan wedding reception 18 sayings 藏族婚宴十八说 Qinghai
565 Ⅰ-78 Nursery Rhymes (Beijing nursery rhumes, Minnan nursery rhymes) 童谣 Xuanwu District, Beijing; Xiamen City, Fujian
566 Ⅰ-79 Tongcheng songs 桐城歌 Tongcheng City, Anhui
567 Ⅰ-80 Tujia ethnic Tima Songs 土家族梯玛歌 Longshan County, Hunan 
568 Ⅰ-81 Leizhou songs 雷州歌 Leizhou City, Guangdong
569 Ⅰ-82 Zhuang ethnic liaoge 壮族嘹歌 Pingguo County, Guangxi
570 Ⅰ-83 Kyrghiz Yuelong 柯尔克孜约隆 Aketedu County and Xinjiang Normal University of Xinjiang
571 Ⅰ-84 Jokes (wanrong jokes) 笑话 Wanrong County, Shanxi

2. Traditional Music(67 items)

Sequence No.  Inventory No.  Item Name Nominating Unit(s)
572 Ⅱ-73 Shaanbei folk songs 陕北民歌 Yulin City and Yan’an City of Shanxi
573 Ⅱ-74 Changli folk songs 昌黎民歌 Changli County, Hebei
574 Ⅱ-75 Gaoyou folk songs 高邮民歌 Gaoyou City, Jiangsu
575 Ⅱ-76 Wuhe folk songs 高邮民歌 Wuhe County, Anhui
576 Ⅱ-77 Dabie Mountain folk songs 大别山民歌 Lu’an City, Anhui
577 Ⅱ-78 Huizhou folk songs 徽州民歌 Huangshan City, Anhui
578 Ⅱ-79 Xinyang folk songs 信阳民歌 Xinyang City, Henan
579 Ⅱ-80 Xiping folk songs 西坪民歌 Xixia County, Henan
580 Ⅱ-81 Mashan folk songs 马山民歌 Jingzhou City and Jingzhou District of Hubei
581 Ⅱ-82 Qianjiang folk songs 潜江民歌 Qianjiang City, Hubei
582 Ⅱ-83 Lujiahe folk songs 吕家河民歌 Danjiangkou City, Hubei
583 Ⅱ-84 Xiushan folk songs 秀山民歌 Xiushan County, Chongqing
584 Ⅱ-85 Youyang folk songs 酉阳民歌 Youyang County, Chongqing
585 Ⅱ-86 Zhenba folk songs 镇巴民歌 Zhenba County, Shaanxi
586 Ⅱ-87 Jiashan field songs 嘉善田歌 Jiashan County, Zhejiang
587 Ⅱ-88 Nanping tunes 南坪曲子 iuzhaigou County, Sichuan
588 Ⅱ-89 Chashan work chant 茶山号子 Chenxi County, Hunan
589 Ⅱ-90 Luoluodong 啰啰咚 Jianli County, Hubei
590 Ⅱ-91 Mountaineering melody 爬山调 Urat Front Banner and Hohhot City, Inner Mongolia
591 Ⅱ-92 Manhan melody 漫瀚调 Jungar Banner, Inner Mongolia
592 Ⅱ-93 Huidong fisherman song 惠东渔歌 Huizhou City, Guangdong
593 Ⅱ-94 Haimen mountain song 海门山歌 Haimen City, Jiangsu
594 Ⅱ-95 Xinhua mountain song 新化山歌 Loudi City, Hunan 
595 Ⅱ-96 Yao’an bazi tune 姚安坝子腔 Yao’an County, Yunnan
596 Ⅱ-97 Ocean work chant 海洋号子 (Zhoushan fisherman work chant, Changdao fisherman work chant) Daishan County, Zhejiang; Changdao County, Shandong
597 Ⅱ-98 Yangtze and Yellow river work chants 江河号子(Yellow River work chant, Yangtze Xiajiang work chant, West water boatman work chant) Yellow River Conservancy Commission of the Ministry of Water Resources; Henan Yellow River Bureau; Yichang City, Yiling District, Wujiagang District, Badong County and Zigui County of Hubei; Baojing County, Hunan
598 Ⅱ-99 Pier work chant  码头号子 (Shanghai harbor pier work chant) Pudong New District and Yangpu District of Shanghai
599 Ⅱ-100 Forest work chant  森林号子 (Changbai mountains forest work chant, Xing’an mountain range forest work chant) Jilin Province, Federation of Literary And Arts Circles; Folk Literature and Art Association; Yichun City, Heilongjiang
600 Ⅱ-101 Transportation work chant  搬运号子 (Liangping tai’er melody, Longgu potai work chant) Liangping County and Wushan County of Chongqing
601 Ⅱ-102 Manufacturing work chant  制作号子 (bamboo hemp work chant) Qionglai City, Sichuan
602 Ⅱ-103 Lu’nanwu Music 鲁南五大调 Tancheng County and  Rizhao City of Shandong
603 Ⅱ-104 Laohekou Silk String 老河口丝弦 Laohekou City, Hubei
604 Ⅱ-105 Mongol folk songs 蒙古族民歌 (Horqin narrative folk song, Ordos short harmony folk song, Ordos ancient ru song, Fuxin East Mongol short harmony folk song, Guo’er luosi Mongol folk song) Tongliao City, Ordos City and Hanggin Banner of Inner Mongolia; Fuxin County, Liaoning; Qian County, Jilin
605 Ⅱ-106 Evenk folk songs 鄂温克族民歌 (Evenk narrative folk song) Evenk Autonomous Banner, Inner Mongolia
606 Ⅱ-107 Orochen folk songs  鄂伦春族民歌 (Orochen praise daren) Oroqen Banner, Inner Mongolia; Daxing’anling prefecture, Heilongjiang
607 Ⅱ-108 Dauer folk songs 达斡尔族民歌 (Dauer zha’en dale, hanbaidai Dauer folk song) Molidawa County, Inner Mongolia; Qiqihar City, Heilongjiang
608 Ⅱ-109 Miao folk songs 苗族民歌 (Xiangxi Miao folk songs, Miao flying song) Jishou City, Hunan; Leishan County, Guizhou
609 Ⅱ-110 Yao folk songs 瑶族民歌 (Flower Yao wu-wa mountain songs) Longhui County, Hunan
610 Ⅱ-111 Li folk songs 黎族民歌 (Qiongzhong Li folk songs) Qiongzhong County, Hainan
611 Ⅱ-112 Buyei folk songs 布依族民歌 (Haohuahong music) Huishui County, Guizhou
612 Ⅱ-113 Yi folk songs 彝族民歌 (Yi wine songs) Wuding County, Yunnan
613 Ⅱ-114 Bulang folk songs 布朗族民歌 (Bulang tanchang (sing and play)) Menghai County, Yunnan
614 Ⅱ-115 Tibetan folk songs 藏族民歌 (Western Sichuan Tibetan mountain songs, Madami mountain songs, Huarui Tibetan folk songs, Gannan Tibetan folk songs, Yushu Tibetan folk songs) Garze Prefecture, Ngawa Prefecture, Luhuo County and Jiulong County of Sichuan; Tianzhu County and Gannan Prefecture of Gansu; Yushu Prefecture, Qinghai
615 Ⅱ-116 Uyghur folk songs 维吾尔族民歌 (luobonao’er Uyghur folk songs) Yuli County, Xinjiang
616 Ⅱ-117 Uzbek Aixilai, Yelai 乌孜别克族埃希来、叶来 Xinjiang Uighur Art Research Institute; Ili Prefecture and Kashgar prefecture of XInjiang
617 Ⅱ-118 Hui Banquet Tunes 回族宴席曲 Menyuan County, Qinghai
618 Ⅱ-119 The art of Pipa 琵琶艺术 (the Yingzhou ancient school , the Pudong school, the Pinghu school) Chongming Island County  and Nanhui District of Shanghai; Pinghu City, Zhejiang
619 Ⅱ-120 The art of Guzheng 古筝艺术 (Shandong guzheng music) Heze City, Shandong
620 Ⅱ-121 Sheng-guan music 笙管乐 (Fuzhou shangguan music, Jianping shiwanghui, Chaohua chuige) Wangfangdian City and Jianping County of Liaoning; Xinmi City, Henan
621 Ⅱ-122 Jinmenfa drumming 津门法鼓 (Guajia Buddhist temple celebration drumming, Yangjiazhuangyong Buddhist drumming, Liuyuanxiang Buddhist drumming) Hexi District and Beichen District of Tianjin
622 Ⅱ-123 Drum Art 锣鼓艺术 Hangu District, Tianjin; Zhengding County, Hebei; Taiyuan City, Shanxi; Songjiang District, Shanghai; Xiping County, Jia County and Kaifeng City of Henan; Yichang City, Hebei; Hancheng City, Shaanxi
623 Ⅱ-124 Chaoxian (Korean ethnic) Tungso (bamboo flute) music 朝鲜族洞箫音乐 Yanji Cit and Hunchun City of Jilin
624 Ⅱ-125 Tujia dongdong kui 土家族咚咚喹 Longshan County, Hunan
625 Ⅱ-126 Kazakh Sixty-two Kuo’en’er 哈萨克六十二阔恩尔 Ili Prefecture, Xinjiang
626 Ⅱ-127 Uyghur Guchui (wind and percussion ensemble) music 维吾尔族鼓吹乐 Xinjiang
627 Ⅱ-128 Dongjing music 洞经音乐 (Wenchang dongjing ancient music, Miaoshan Female dongjing music) Zitong County, Sichuan; Tonghai County, Yunnan
628 Ⅱ-129 Lusheng (reed-pipe) music (Dong lusheng, Miao lusheng) 芦笙音乐 Tongdao County, Hunan; Danzhai County, Guizhou
629 Ⅱ-130 Bouyei Leyou (wind instrument) 布依族勒尤 Guizhou Province, Zhenfeng County, Xingyi City and Zhenning County of Guizhou
630 Ⅱ-131 Tibetan Dramyin (lute) singing and playing 藏族扎木聂弹唱 Hainan Prefecture, Qinghai Province, 
631 Ⅱ-132 The art of Kazakh Dombra playing 哈萨克族冬布拉艺术 Ili Prefecture, Xinjiang
632 Ⅱ-133 The art of Kyrgyz Komuz playing 柯尔克孜族库姆孜艺术 Qizilsu Prefecture and Wuqia County of Xinjiang
633 Ⅱ-134 Mongolian Chaoer 蒙古族绰尔 Altay Prefecture, Xinjiang
634 Ⅱ-135 Li bamboo and wood instrumental music 黎族竹木器乐 Baoting County and Wuzhishan City of Hainan
635 Ⅱ-136 Kouxian (mouth harp) music 口弦音乐 Butuo County, Sichuan
636 Ⅱ-137 Yinsong music (Changzhou yinsong) 吟诵调 Changzhou City, Jiangsu
637 Ⅱ-138 Buddhist music 佛教音乐 (Tianning temple chant prayer music, Yushan chant prayer music, Daxiangguo temple music, Zhikong Geju Tibetan Buddhist music, Labrang monastery palace music, Qinghai Tibetan scripture singing, North wudang monastery music) Changzhou City, Jiangsu; Dong’e County, Shandong; Kaifeng City, Henan Province; Maizhokunggar County, Tibet; Xiahe County, Gansu; Xinghai County, Qinghai; Pingluo County, Ningxia
638 Ⅱ-139 Daoist music 道教音乐 (Guangzong Taiping Daoist music, Mount Heng Daoist music, Shanghai Daoist music, Wuxi Daoist music, Qiyunshan Daoist music, Laoshan Daoist music, Mount Tai Daoist music, Jiaodongquanzhen Daoist music, Lashan Daoist music, Hainan alm sacrifice ceremony music, Chengdu Daoist music, Baiyunshan Daoist music, Qingshui Daoist music) Guangzong County, Hebei; Yanggao County, Shanxi; Shanghai Daoist Association; Wuxi City, Jiangsu; Xiuning County, Anhui; Qingdao City, Laoshan District, Tai’an City, Yantai City and Dongping County of Shandong; Ding’an County, Hainan; Chengdu City, Sichuan; Jia County, Shaanxi; Qingshui County, Gansu

 3. Traditional Dance(55 items)

Sequence No. Inventory No. Item Name Nominating unit(s)
639 Ⅲ-42 Drum dance 鼓舞 (flower cymbals big drum, Longyao zhaozi drum, Pingding wuya drum, dazou drum, Chenguan duansui flower-drum, Liulin flower-drum, Flower-whip drum dance, Bagua drum dance, Hengshan Old waist drum, Yichuan chest drum, Liangzhou Gong guzi, Wushan xuan drum) Changping District, Beijing; Longyao County, Hebei; Pingding County, Shanxi; Wenling City, Zhejiang; Guanrao County, Guanxian County, Shanghe County and Xixia City of Shandong; Hengshan County and Yichuan County of Shaanxi; Wuwei City and Wushan County of Gansu
640 Ⅲ-43 Qilin dance 麒麟舞 Huanghua City, Hebei; Lankao County, Henan; Haifeng County, Guangdong
641 Ⅲ-44 Zhuma 竹马 (bamboo hobby horse) (Dongba Dama deng, Pizhou pao zhuma) Gaochun County and Pizhou City of Jiangsu
642 Ⅲ-45 Lantern dance 灯舞 (Qingtian fish lantern dance, Putian nine carp lantern dance, Carp lantern dance, Sha Tou Kok fish lantern dance, Dongzhi colored lantern dance, Su family crafted Dragon and Phoenix lantern dance) Qingtian County, Zhejiang Province; Putian City, Fujian; Ji’an County, Jiangxi; Shenzhen City, Guangdong; Dongzhi County, Anhui; Bo’ai County, Henan
643 Ⅲ-46 Changzhou laozi 沧州落子 Nanpi County, Hebei
644 Ⅲ-47 Eighteen Butterflies 十八蝴蝶 Yongkang City, Zhejiang
645 Ⅲ-48 Fire Tiger 火老虎 Fengtai County, Anhui
646 Ⅲ-49 Shangyang dance 商羊舞 Juancheng County, Shandong
647 Ⅲ-50 Paoweizi 跑帷子 Tangyin County, Henan
648 Ⅲ-51 Guanhui loud gong 官会响锣 Xiangcheng City, Henan
649 Ⅲ-52 肉連響 Roulianxiang 肉连响 Lichuan City, Hubei
650 Ⅲ-53 Helou dance 禾楼舞 Yu’nan County, Guangdong
651 Ⅲ-54 Centipede dance 蜈蚣舞 Chenghai District, Shantou City, Guangdong
652 Ⅲ-55 Fanshan Jiaozi 翻山铰子 Pingchang County, Sichuan
653 Ⅲ-56 Jingbian running donkey 靖边跑驴 Jingbian County, Shaanxi
654 Ⅲ-57 Zhamanei 查玛内 Alxa League, Inner Mongolia
655 Ⅲ-58 Chaoxian (Korean ethnic) crane dance 朝鲜族鹤舞 Yanbian Prefecture, Jilin
656 Ⅲ-59 Chaoxian (Korean ethnic) long drum dance 朝鲜族长鼓舞 Tumen City, Jilin
657 Ⅲ-60 Long drum dance of the Yao nationality 瑶族长鼓舞 Jianghua County, Hunan Province; Liannan County, Guangdong; Fuchuan County, Guangxi
658 Ⅲ-61 leg-shaped drum dance of the Dai nationality 傣族象脚鼓舞 Luxi City and Xishuangbanna Prefecture, Yunnan
659 Ⅲ-62 Long drum dance of the Yao nationality 羌族羊皮鼓舞 Wenchuan County, Sichuan
660 Ⅲ-63 Long drum dance of the Yao nationality 毛南族打猴鼓舞 Pingtang County, Guizhou 
661 Ⅲ-64 Monkey drum dance of the Yao nationality 瑶族猴鼓舞 Libo County, Guizhou
662 Ⅲ-65 Long drum dance of the Yao nationality 高山族拉手舞 Hua’an County, Fujian
663 Ⅲ-66 Derong Xueqiang 得荣学羌 Derong County, Sichuan
664 Ⅲ-67 Jiacuo 甲搓 Yanyuan County, Sichuan
665 Ⅲ-68 Boba sengen 博巴森根 Li County, Sichuan
666 Ⅲ-69 Little bell dance of the Yi nationality 彝族铃铛舞 Hezhang County, Guizhou
667 Ⅲ-70 Dage of the Yi nationality 彝族打歌 Weishan County, Yunnan
668 Ⅲ-71 Tiaocai (food dishes dance) of the Yi nationality 彝族跳菜 Nanjian County, Yunnan
669 Ⅲ-72 Tiger dance of the Yi nationality 彝族老虎笙 Shuangbai County, Yunan
670 Ⅲ-73 Left foot dance of the Yi nationality 彝族左脚舞 Mouding County, Yunnan
671 Ⅲ-74 Lezuo dance of the Yi nationality 乐作舞 Honghe County, Yunan
672 Ⅲ-75 Sanxian dance of the Yi nationality (A’xi tiaoyue, sani dasanxian) 彝族三弦舞 Mile County and Shilin County of Yunnan
673 Ⅲ-76 Remeicuo of the Nakhi nationality 纳西族热美蹉 Gucheng District, Lijiang City, Yunnan
674 Ⅲ-77 Bee-barrel drum dance of the Blang nationality 布朗族蜂桶鼓舞 Shangjiang County, Yunnan 
675 Ⅲ-78 Cuocuo dance of the Pumi nationality 普米族搓蹉 Lanping County, Yunnan
676 Ⅲ-79 Reed-pipe dance of the Lahu nationality 拉祜族芦笙舞 Lancang County, Yunnan
677 Ⅲ-80 Xuan dance (guge xuanwu, puduiba xuanwu) 宣舞 Zanda County and Maizhokunggar County of Tibet
678 Ⅲ-81 Lhasa Nangma 拉萨囊玛 Lhasa City, Tibet
679 Ⅲ-82 Duixie (Lhaze duixie) 堆谐 Lhaze County, Tibet
680 Ⅲ-83 Xieqin (Lhasa Naru xieqin, Namling Tubujia xieqin) 谐钦 Chengguan District of Lhasa and Namling County, Tibet
681 Ⅲ-84 A’xie (dabu a’xie) 阿谐 Biru County, Tibet
682 Ⅲ-85 Ga’er 嘎尔 Tibet
683 Ⅲ-86 Markam Sanxian Dance 芒康三弦舞 Markam County, Tibet
684 Ⅲ-87 Dingri Luoxie dance 定日洛谐 Tingri County, Tibet
685 Ⅲ-88 Danga Jiaxie dance 旦嘎甲谐 Saga County, Tibet
686 Ⅲ-89 Kuozi 廓孜 Quxu County, Tibet
687 Ⅲ-90 Duodi dance 多地舞 Zhouqu county, Gansu
688 Ⅲ-91 Balang drum dance 巴郎鼓舞 Zhouni County, Gansu
689 Ⅲ-92 Tibetan Chi Drum dance 藏族螭鼓舞 Xunhua County, Qinghai
690 Ⅲ-93 Zerou (Shangyou zerou) 则柔 Guide County, Qinghai
691 Ⅲ-94 Mongol sawuerdeng 蒙古族萨吾尔登 Hejing County, Xinjiang
692 Ⅲ-95 Beilun dance of the Xibo nationality 锡伯族贝伦舞 Qapqal County, Xinjiang
693 Ⅲ-96 Uyghur Sanam 维吾尔族赛乃姆 Kumul Prefecture and Yarkand County of Xinjiang

4. Traditional Opera/Theater/Drama(46 items)

Sequence No.  Inventory No.  Item Name Nominating Unit(s)
694 Ⅳ-93 Laodiao (Clapper opera) (Baoding Laodiao) 老调 Baoding City, Hebei
695 Ⅳ-94 Siguxian (Jinan Siguxian) 四股弦 Julu County, Guantao County, Wei County and Feixiang County of Hebei 
696 Ⅳ-95 Saixi 赛戏 Handan City, Wu’an City and She County of Hebei; Shuozhou City, Shanxi
697 Ⅳ-96 Yongnian Xidiao 永年西调 Yongnian County, Hebei
698 Ⅳ-97 Zhuizi opera 坠子戏 Shenze County, Hebei Province; Suzhou City, Anhui
699 Ⅳ-98 Shangdang Laozi 上党落子 Lucheng City and Licheng County of Shanxi
700 Ⅳ-99 Meihu 眉户 (Yuncheng Meihu, Huayin MIhu, Mihu opera) Yuncheng City, Shanxi; Huayin City, Shaanxi; The Xinjiang Production and Construction Corps
701 Ⅳ-100 Haicheng Laba opera 海城喇叭戏 Anshan City, Liaoning
702 Ⅳ-101 Huanglong opera 黄龙戏 Nong’an County, Jilin
703 Ⅳ-102 Huai opera 淮剧 Shanghai Huai Theater Troupe; Yancheng City, Jiangsu
704 Ⅳ-103 Xiju 锡剧 Jiangsu Performing Arts Group; Wuxi City and Changzhou City of Jiangsu
705 Ⅳ-104 Huaihai opera 淮海戏 Huai’an City and Lianyungang City of Jiangsu
706 Ⅳ-105 Tongzi opera 童子戏 Tongzhou City, Jiangsu
707 Ⅳ-106 Ou opera 瓯剧 Wenzhou City, Zhejiang
708 Ⅳ-107 Yong opera 甬剧 Ningbo City, Zhejiang
709 Ⅳ-108 Yao opera 姚剧 Yuyao City, Zhejiang
710 Ⅳ-109 Shao opera 绍剧 Shaoxing City, Zhejiang
711 Ⅳ-110 Wu opera 婺剧 Jinhua City and Jiangshan City, Zhejiang
712 Ⅳ-111 Wennanci 文南词 Susong County, Anhui
713 Ⅳ-112 Flower-drum opera 花鼓戏 Suzhou City, Huaibei City and Xuancheng City of Anhui; Suizhou City and Macheng City of Hubei; Yueyang County, Shaoyang City and Changde City of Hunan
714 Ⅳ-113 Erjiaxian 二夹弦 Bozhou City, Anhui; Kaifeng City and Hua County of Henan; Dingtao County, Shandong
715 Ⅳ-114 Dacheng opera 打城戏 Quanzhou City, Fujian
716 Ⅳ-115 Bing Nanping Spoken opera 屏南平讲戏 Pingnan County, Fujian
717 Ⅳ-116 Lu opera 吕剧 Lu Theater, Ji’nan City, Boxing County and Dongying District(Dongying City) of Shandong
718 Ⅳ-117 Liuqiang 柳腔 Jimo City, Shandong
719 Ⅳ-118 Shandong Bangzi 山东梆子 Heze City, Tai’an City and Jiaxiang County of Shandong
720 Ⅳ-119 Laiwu Bangzi 莱芜梆子 Laiwu City, Shandong
721 Ⅳ-120 Zaobang 枣梆 Heze City, Shandong
722 Ⅳ-121 Xuzhou Bangzi 徐州梆子 Xuzhou City, Jiangsu
723 Ⅳ-122 Tongzhou Bangzi 同州梆子 Dali County, Shaanxi
724 Ⅳ-123 Luojuan opera 罗卷戏 Ru’nan County and Fan County of Henan
725 Ⅳ-124 Erguxian 二股弦 Wuzhi County, Henan
726 Ⅳ-125 Nan opera 南剧 Laifeng County and Xianfeng County of Hebei
727 Ⅳ-126 Tiqin opera 提琴戏 Chongyang County, Hubei
728 Ⅳ-127 Xiang opera 湘剧 Xing Theater, Changsha City and Guiyang County of Hunan
729 Ⅳ-128 Qi opera 祁剧 Qi Theater, Henghang City and Qiyang County of Hunan
730 Ⅳ-129 Guangdong Han opera 广东汉剧 Guangdong Han Theater
731 Ⅳ-130 Qiong opera 琼剧 Qiong Theater and Haikou City of Hainan
732 Ⅳ-131 Qian opera 黔剧 Qian Theater, Guizhou
733 Ⅳ-132 Dian opera 滇剧 Dian Theater, Yuxi Dian Theater and Kunming City of Yunnan
734 Ⅳ-133 Heyangtiao opera 合阳跳戏 Heyang County, Shaanxi
735 Ⅳ-134 Wudu Gaoshan opera 武都高山戏 Longnan City, Gansu
736 Ⅳ-135 Qing opera of the Wa nationality 佤族清戏 Tengchong County, Yunnan
737 Ⅳ-136 Yi opera 彝剧 Dayao County, Yunnan 
738 Ⅳ-137 Bai opera 白剧 Dali Prefecture, Yunnan
739 Ⅳ-138 yong opera 邕剧 Nanning City, Guangxi

5. Narrative/Storytelling Traditions(50 items)

Sequence No. Inventory No. Item Name Nominating Unit(s) 
740 Ⅴ-47 Xiangsheng (crosstalk/comic dialog) 相声 China Broadcast Art Group; Beijing Dance Drama and opera; Tianjin
741 Ⅴ-48 Jingyun Dagu 京韵大鼓 Beijing Dance Drama and opera; Tianjin Shi Quyituan
742 Ⅴ-49 Danxian Paiziqu (including Cha Qu) 单弦牌子曲(含岔曲) Beijing Dance Drama and opera; Xicheng District, Beijing, 
743 Ⅴ-50 Yangzhou Tanci 扬州弹词 Yangzhou City, Jiangsu
744 Ⅴ-51 Changsha Tanci 长沙弹词 Changsha City, Hunan
745 Ⅴ-52 Hangzhou Pingci 杭州评词 Hangzhou City, Zhejiang
746 Ⅴ-53 Hangzhou Pinghua 杭州评话 Hangzhou City, Zhejiang
747 Ⅴ-54 Shaoxing Cidiao 绍兴词调 Shaoxing City, Zhejiang
748 Ⅴ-55 Linhai Cidiao 临海词调 Linhai City, Zhejiang
749 Ⅴ-56 Siming Nanci 四明南词 Ningbo City, Zhejiang
750 Ⅴ-57 Beijing Pingshu 北京评书 Xuanwu District, Beijing; Anshan City, Benxi City and Yingkou City of Liaoning
751 Ⅴ-58 Hubei Pingshu 湖北评书 Wuhan City, Hubei
752 Ⅴ-59 Pudong Shuoshu 浦东说书 Pudong New District, Shanghai
753 Ⅴ-60 Jianggu 讲古 Siming District, Xiamen City, Fujian
754 Ⅴ-61 Hubei Dagu 湖北大鼓 Tuanfeng County, Wuhan City, Hubei
755 Ⅴ-62 Xiangyuan Gushu 襄垣鼓书 Xiangyuan County, Shanxi
756 Ⅴ-63 Pingxiang Chunluo 萍乡春锣 Pingxiang City, Jiangxi
757 Ⅴ-64 Sanxianshu 三弦书 (Qinzhou Sanxianshu, Nanyang Sanxianshu)  Qin County, Shanxi; Nanyang City, Henan
758 Ⅴ-65 Yingge Liushu 莺歌柳书 Heze City, Shandong
759 Ⅴ-66 Pinghu Bozishu 平湖钹子书 Pinghu City, Zhejiang
760 Ⅴ-67 Ningbo Zoushu 平湖钹子书 Ningbo City, Yinzhou District(Fenghu City) of Zhejiang
761 Ⅴ-68 Dujiaoxi (one-man show) 独脚戏 Huangpu District, Shanghai; Hangzhou City, Zhejiang

6. Traditional Sports, Recreational Activities and Acrobatics(38 items)

Sequence No. Inventory No. Item Name Nominating Unit(s)
790 Ⅵ-18 Weiqi (Go chess) 围棋 Zhongguo Qiyuan; Beijing Qiyuan
791 Ⅵ-19 Xiangqi (Chinese chess) 象棋 Zhongguo Qiyuan; Beijing Qiyuan
792 Ⅵ-20 Mongolian Chess 蒙古族象棋 Alxa League, Inner Mongolia
793 Ⅵ-21 Tianqiao Shuaijiao (wrestling) 天桥摔跤 Xuanwu District, Beijing 
794 Ⅵ-22 Shalbur wrestling 沙力搏尔式摔跤 Alxa Left Banner, Inner Mongolia 
795 Ⅵ-23 Emei Wushu 峨眉武术 Emeishan City, Sichuan
796 Ⅵ-24 Hong Quan 红拳 Shaanxi
797 Ⅵ-25 Baguazhang 八卦掌 Langfang City, Hebei
798 Ⅵ-26 Xingyi Quan 形意拳 Shenzhou City, Hebei
799 Ⅵ-27 Yingzhua Fanzi Quan (“Eagle Claw”) 鹰爪翻子拳 Xiong County, Hebei
800 Ⅵ-28 Baji Quan (“Eight Extremes Fist”) (Yueshan Bajiquan) 八极拳 Bo’ai County, Henan
801 Ⅵ-29 Xinyi Quan 心意拳 Jinzhong City, Shanxi Province, 
802 Ⅵ-30 Xinyi Luhe Quan 心意六合拳 Luohe City, and Zhoukou City of Henan
803 Ⅵ-31 Wuzu Quan (“Five Ancestors”) 五祖拳 Quanzhou City, Fujian
804 Ⅵ-32 Cha Quan (“Cha Fist”) 查拳 Guanxian County, Shandong
805 Ⅵ-33 Tanglang Quan (“Praying Mantis”) 螳螂拳 Laiyang City, Shandong
806 Ⅵ-34 Changjia Quan 苌家拳 Xingyang City, Henan
807 Ⅵ-35 Yuejia Quan 岳家拳 Wuxue City, Hube
808 Ⅵ-36 Choy Li Fut Quan 蔡李佛拳 Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong
809 Ⅵ-37 Polo (Tajik polo) 马球 Tashen County, Xinjiang
810 Ⅵ-38 Manchu Zhenzhuqiu (“Pearl ball”) 满族珍珠球 Jilin City, Jilin
811 Ⅵ-39 Manchu Ergui Shuaijiao 满族二贵摔跤 Longhua County, Hebei
812 Ⅵ-40 Evenk Qiangshu 鄂温克抢枢 Evenk Banner, Inner Mongolia
813 Ⅵ-41 Naoyang competition 挠羊赛 Xinzhou City, Shanxi
814 Ⅵ-42 Traditional archery (Nanshan archery) 传统箭术 Ledu County, Qinghai
815 Ⅵ-43 Jockey events (Dangjiren jockey events, Yushu jockey events) 赛马会 Lhasa, Tibet; Yushu Prefecture, Qinghai
816 Ⅵ-44 Diaoyang (“Sheep-grabbing”) (Uyghur Diaoyang) 叼羊 Maralbexi County, Xinjiang
817 Ⅵ-45  Lunziqiu (Wheel Swing) of the Tu nationality 土族轮子秋 Huzhu County, Qinghai
818 Ⅵ-46 Zuoge Zhuangganhui 左各庄杆会 Hebei
819 Ⅵ-47 Magic tricks (Zhaoshikui xifa) 戏法 Heilongjiang Acrobatics Troupe
820 Ⅵ-48 Jianhu acrobatics 建湖杂技 Jianhu County, Jiangsu
821 Ⅵ-49 Dongbei Zhuang acrobatics 东北庄杂技 Puyang City, Henan
822 Ⅵ-50 Ningjin acrobatics 宁津杂技 Ningjin County, Shandong
823 Ⅵ-51 Circus (Yongqiao circus) 马戏 Yongqiao District, Suzhou City, Anhui
824 Ⅵ-52 Fenghuo liuxing 风火流星 Taiyuan City, Shanxi
825 Ⅵ-53 Fanjiulou 翻九楼 Hangzhou City and Dongyang City of Zhejiang
826 Ⅵ-54 Diaodiao 调吊 Shaoxing City, Zhejiang
827 Ⅵ-55 Suqiao Feichahui 苏桥飞叉会 Wen’an County, Hebei

7. Traditional Arts(45 items)

Sequence No. Inventory No. Item Name Nominating Unit(s)
828 Ⅶ-52 Dough figurines 面人 (Beijing mianren lang, Shanghai mianren zhao, Caozhou mianren, Caoxian jiangmiren)  Beijing Municipality, Haidian District; Shanghai Arts and Crafts Research Institute; Shandong Province, Heze City Mudan District, Cao County
829 Ⅶ-53 Dough flowers 面花 (Yangcheng beimian miansu, Wenxi huamo, Dingxiang miansu, Xinjiang miansu, Langzhuang Miansu, Huanling mianhua) Shanxi Province, Yancheng County, Wenxi County, Dongxiang County, Xinjiang County; Shandong Province, Guanxian County; Shaanxi Province, Huangling County
830 Ⅶ-54 Straw weaving 草编 (Daming caobian, Xuxing caobian, Laizhou caobian, Muchuan caolong, Hukou caolong) Hebei Province, Daming County; Shanghai Municipality, Jiading District; Shandong Province, Laizhou City; SIchuan Province, Muchuan County; Jiangxi Province, Hukou County
831 Ⅶ-55 Willow weaving 柳编 (Guangzong willow weaving, Uyghur branch weaving) Hebei Province, Guangzong County; Xinjiang Uyghur Autonomous Region, Turpan City
832 Ⅶ-56 Stone carving 石雕 (Meijing stone carving, Jixue stone carving, Jiaxing stone carving, Yexian soapstone carving, Fangcheng stone monkey, Daye stone carving, Chrysanthemum stone carving, Leizhou stone dogs, Baihua stone carving, Anyue stone carving, Zeku Herisi stone carving) Liaoning Province, Fushun City; Zhejiang Province, Lin’an City; Shandong Province, Jiaxiang County, Laizhou City; Henan Province, Fangcheng County; Hubei Province, Daye City; Hunan Province, Liuyang City; Guangdong Province, Leizhou City; Sichuan Province, Guanyuan City, Anyue County; Qinghai Province, Zeku County
833 Ⅶ-57 Jade carving 玉雕 (Beijing jade carving, Suzhou jade carving, Zhenping jade carving, Guangzhou jade carving, Yangmei jadeite jade carving) Beijing jade factory; Jiangsu Province, Suzhou City; Henan Province, Zhenping County; Guangdong Province, Guangzhou City, Liwan District, Jieyang City
834 Ⅶ-58 Wood carving 木雕 (Qufu jiekai wood carving, Macanese Shenxiang (deity) carving, Wuhan model ship carving) Shandong Province, Qufu City; Macau Special Administrative Region; Hubei Province, Wuhan City, Qiaokou District
835 Ⅶ-59 Fruit Pit carving 核雕 (Guangfu fruit pit carving, Weifang fruit pit carving, Guangzhou olive pit carving) Jiangsu Province, Suzhou City; Shandong Province, Weifang City; Guangdong Province, Zhengcheng City
836 Ⅶ-60 Coconut carvings 椰雕 (Hainan coconut carvings) Hainan Province, Haikou City
837 Ⅶ-61 Hulu (bottle gourd) carving 葫芦雕刻 (Dongchang hulu carving) Shandong Province, Liaocheng City
838 Ⅶ-62 Tin carving 锡雕 Shandong Province, Laiwu City; Zhejiang Province, Yongkang City
839 Ⅶ-63 Chinese calligraphy 汉字书法 China Federation of Literary and Arts Circles Calligraphers Association; Chinese National Academy of Arts Chinese Calligraphy Institute
840 Ⅶ-64 Tibetan script calligraphy 藏文书法 (Dege Tibetan calligraphy, Golog De’ang sazhi) Sichuan Province, Dege County; Qinghai Province, Golog Tibetan Autonomous Prefecture
841 Ⅶ-65 Nianhua (New Year) Woodblock prints 木版年画 (Pingyang woodblock nianhua, Dongchangfu woodblock nianhua, Zhangqiu woodblock nianhua, Jiajiang nianhua, Hua County woodblock nianhua) Shanxi Province, Linfen City; Shandong Province, Liaocheng. Yangu County; Sichuan Province, Jiajiang County; Henan Province, Hua County
842 Ⅶ-66 Caizha 彩扎 (Fenghuang paper za, Straw zhake, Colorful cloth ningtai, Pizhou paper model lion’s head, Foshan lion head) Hunan Province, Fenghuang County; Hebei Province, Yongqing County, Handan City; Jiangsu Province, Pizhou City; Guangdong Province, Foshan City
843 Ⅶ-67 Longdang 龙档 (Yueqing longdang) Zhejiang Province, Yueqing City
844 Ⅶ-68 Changzhou Fine-toothed comb 常州梳篦 Jaingsu Province, Changzhou City
845 Ⅶ-69 Straw patchwork art 麦秆剪贴 Zhejiang Province, Pujiang County
846 Ⅶ-70 Bejing silk flowers 北京绢花 Beijing Municipality, Chongwen District
847 Ⅶ-71 Duijin (Shangdang Duijin) 堆锦 Shanxi Changzhi Embroidery Research Institute, Changzhi Qunzhong Yishu Guan
848 Ⅶ-72 Huangzhong Duixiu (Raised embroidery) 湟中堆绣 Qinghai Province, Huangzhong County
849 Ⅶ-73 Ou embroidery 瓯绣 Zhejiang Province, Wenzhou City
850 Ⅶ-74 Bian embroidery 汴绣  Henan Province, Kaifeng City
851 Ⅶ-75 Han embroidery 汉绣 Hubei Province, Wuhan City, Jianghan District
852 Ⅶ-76 Embroidery of Qiang ethnic group 羌族刺绣 Sichuan Province, Wenchuan County
853 Ⅶ-77 Folk embroidery workmanship 民间绣活(Gaoping xiuhuo, Maliu cixiu, Xiqin cixiu, Chengcheng cixiu, Hong’an xiuhuo, Yangxin Butie)(高平绣活、麻柳刺绣、西秦刺绣、澄城刺绣、红安绣活、阳新布贴) Shanxi Province, Gaopiong City; Sichuan Province, Guangyuan City; Shaanxi Province, Baoji City, Chengcheng County; Hubei Province, Hong’an County, Yangxin County
854 Ⅶ-78 (Sani) embroidery of the Yi nationality 彝族(撒尼)刺绣 Yunnan Province, Stone Forest Yi Autonomous County
855 Ⅶ-79 Uyghur embroidery 维吾尔族刺绣 Xinjiang Uyghur Autonomous Region, Kumul Prefecture
856 Ⅶ-80 Manchu embroidery 满族刺绣 (Xiuyan Manchu folk embroidery, Jinzhou Mamchu folk embroidery, Changbai mountains Manchu pillow embroidery) Liaoning Province, Xiuyan Manchu Autonomous County and Jinzhou City, Guta District; Jilin Province, Tonghua City
857 Ⅶ-81 Mongol embroidery 满族刺绣 Xinjiang Uyghur Autonomous Region, Bohu County
858 Ⅶ-82 Kyrghiz embroidery 柯尔克孜族刺绣 Xinjiang Uyghur Autonomous Region, Wensu County
859 Ⅶ-83 Kazakh felt embroidery and cloth embroidery 哈萨克毡绣和布绣 Xinjiang Production and Construction Corps Agricultural Division 6
860 Ⅶ-84 Glassware (Beijing glassware) 料器 Beijing Baigongfang Handicrafts & Art Co., Ltd.
861 Ⅶ-85 Ou clay art 瓯塑 Zhejiang Province, Wenzhou City
862 Ⅶ-86 Brick-clay art (Juancheng zhuansu) 砖塑 Shandong Province, Juancheng County
863 Ⅶ-87 Hui Su 灰塑 Guangdong Province, Guangzhou City
864 Ⅶ-88 Sugar art 糖塑 (fengxian tangrengong, Tianmeng tangsu, Chengdu tanghua) Jiansu Province, Feng County; Hubei Province, Tianmen City; Sichuan Province, Chengdu City
865 Ⅶ-89 Cibanhua (Ceramics board art) 瓷板画 Jiangxi Province, Nanchang City
866 Ⅶ-90 Ruanmu art 软木画 Fujian Province, Fuzhou City
867 Ⅶ-91 Inlay art 镶嵌 (Caishi Xiangqian (colorful stone inlay), Gumu Xiangqian (Bone and wood inlay), Qianci (inlay porcelain)) Zhejiang Province, Wenzhou City, Lucheng District, Ouhai District, Xianju County, Ningbo City; Guangdong Province, Shantou City, Puning City
868 Ⅶ-92 Xinhui kuiyi 新会葵艺 Guangdong Province, Jiangmen City, Xinhui District
869 Ⅶ-93 Traditional flower arranging 传统插花 Beijing Forestry University
870 Ⅶ-94 Penjing art 盆景技艺 (Yangpai Penjing art, Huipai Penjing art, Yingshi Jiasha penjing art)  Jiangsu Province, Yangzhou City, Taizhou City; Anhui Province, She County; Guangdong Province, Yingde City
871 Ⅶ-95 Cloth tigers 布老虎 (Lihou Hu)  Shaanxi Province, Licheng County
872 Ⅶ-96 Colorful painting of architectural constructions 建筑彩绘 (Painting of Bai houses, Shaanbei jiangyi danqing, painting surrounding kang-bed) Yunnan Province, Dali City; Shaanxi Province,; Shanxi Province, Xiangyuan County

8. Traditional Handicraft Skills(97 items)

Sequence No. Inventory No. Item Name Nominating Unit(s)
873 Ⅷ-90 Liuli (colored class) firing skill 琉璃烧制技艺 Mentougou District, Beijing; Shanxi Province
874 Ⅷ-91 Linqing gongzhuan (brick) firing skill 临清贡砖烧制技艺 Linqing City, Shandong
875 Ⅷ-92 Ding ceramics firing skill 定瓷烧制技艺 Quyang County, Hebei
876 Ⅷ-93 Jun ceramics firing skill 钧瓷烧制技艺 Yuzhou City, Henan
877 Ⅷ-94 Tang sancai ceramics firing skill 唐三彩烧制技艺 Luoyang City, Henan
878 Ⅷ-95 Liling under-glazed-five-color porcelain firing skill 醴陵釉下五彩瓷烧制技艺 Liling City, Hunan
879 Ⅷ-96 Fengxi ceramics firing skill 枫溪瓷烧制技艺 Fengxi District, Chaozhou City, Guangdong
880 Ⅷ-97 Guangcai ceramics firing skill 广彩瓷烧制技艺 Guangzhou City, Guangdong
881 Ⅷ-98 Pottery firing techniques 陶器烧制技艺 (Qinzhou nixing pottery firing technique, Tibetan black pottery firing technique, Yazhou pottery firing technique, Jianshui zi pottery firing technique, Yingjing shaqi firing technique) Qinzhou City, Guangxi; Daocheng County, Sichuan; Diqing Prefecture, Yunnan; Nangqen County, Qinghai; Pingtang County, Guizhou; Jianshui County, Yunan; Yingjing County, Sichuan
882 Ⅷ-99 Natural silk weaving technique 蚕丝织造技艺 (Yuhang Qingshui Silk floss manufacturing technique, Hangluo weaving technique, Shuanglin Juan weaving technique) Yuhang District(Hangzhou City), Huzhou City and Fuxing Township silk factory of Zhejiang
883 Ⅷ-100 Traditional cotton spinning and weaving technique 传统棉纺织技艺 Wei County and Feixiang County of Hebei; Peyziwat County, Xinjiang
884 Ⅷ-101 Mao spinning and weaving and ganzhi skill 毛纺织及擀制技艺 (Mao fangzhi and ganzhi skill of the Yi nationality, Tibetan cow and sheep wool weaving skill, Ganzhan skill of the Donxiang nationality) Zhaojue County and Sertar County of Sichuan; Dongxiang County, Gansu
885 Ⅷ-102 Xiabu (Xia cloth) weaving skill 夏布织造技艺 Wanzai County, Jiangxi; Rongchang County, Chongqing, 
886 Ⅷ-103 Lujin weaving skill 鲁锦织造技艺 Juancheng County and Jiaxiang County, Shandong
887 Ⅷ-104 Dongjin weaving skill 侗锦织造技艺 Tongdao County, Hunan Province, 
888 Ⅷ-105 Brocade making skill of the Miao nationality 苗族织锦技艺 Majiang County and Leishan County of Guizhou
889 Ⅷ-106 Brocade making skill of the Dai nationality 傣族织锦技艺 Xishuangbanna Prefecture, Yunnan
890 Ⅷ-107 Xiangyun complete dyeing of muslin technique 香云纱染整技艺 Shunde District, Foshan City, Guangdong
891 Ⅷ-108 Fengxiang printing and dyeing technique 枫香印染技艺  Huishui County and Majiang County of Guizhou
892 Ⅷ-109 Xinjiang Uyghur Aidelaisi silk weaving dying technique 新疆维吾尔族艾德莱斯绸织染技艺 Lop County, Xinjiang
893 Ⅷ-110 Carpt/rug weaving technique 地毯织造技艺 (Beijing imperial rug weaving, Alxa carpet weaving technique, Uyghur carpet weaving technique) Beijing; Alxa Left Banner, Inner Mongolia; Lop County, Xinjiang
894 Ⅷ-111 Sheepskin tanning technique 滩羊皮鞣制工艺 Jiaocheng County, Shanxi
895 Ⅷ-112 Orochen Capreolus (deer) leather making technique 鄂伦春族狍皮制作技艺 Oroqen Banner, Inner Mongolia; Aihui District, Heihe City, Heilongjiang 
896 Ⅷ-113 Leather hats making skills of Shengxifu shop 盛锡福皮帽制作技艺 Dongcheng District, Beijing
897 Ⅷ-114 Lambskin hat making art 维吾尔族卡拉库尔胎 Shaya County, Xinjiang
898 Ⅷ-115 Qiancengdi shoe making technique of Neiliansheng shoe shop 内联升千层底布鞋制作技艺 Beijing
899 Ⅷ-116 Technique of gold smelting on stone step stove 黄金溜槽堆石砌灶冶炼技艺 Zhaoyuan City, Shandong
900 Ⅷ-117 Skill of gold and silver fine craftsmanship 金银细工制作技艺 Huangpu District, Shanghai; Nanjing City and Jiangdu City of Jiangsu
901 Ⅷ-118 Bantong (Variegated copper) making skill 斑铜制作技艺 Qujing City, Yunnan
902 Ⅷ-119 Copper engraving skill 铜雕技艺 Hangzhou City, Zhejiang
903 Ⅷ-120 Tibetan metal forging skills (Tibetan copper forging technique) 藏族金属锻造技艺 Namling County, Tibet; Baiyu County, Sichuan; Lhaze County, Tibet; Yushu Prefecture, Qinghai
904 Ⅷ-121 Chengdu silver thread art making skill 成都银花丝制作技艺 Qingyang District, Chengdu City, Sichuan
905 Ⅷ-122 Uyghur traditional knife making skill 维吾尔族传统小刀制作技艺 Yengisar County, Xinjiang
906 Ⅷ-123 Mongol horse-riding equipment making skills 蒙古族马具制作技艺 Horqin Left Rear Banner, Inner Mongolia
907 Ⅷ-124 Ethnic musical instruments making skils 民族乐器制作技艺 (Zhangzi xiangtong (copper percussion) instruments making techniques, Korean ethnic musical instruemnts making techniques, Suzhou ethnic musical instruments making techniques, Zhangzhou Caifumei traditional drum making technique, Uyghur musical instruemnts making techniques) Changzhi county, Shanxi; Yanbian Prefecture, Jilin; Suzhou City, Jiangsu; Zhangzhou City, Fujian; Shufu County and Xinhe County of Xinjiang
908 Ⅷ-125 Huasi (filigree) inlay making technique 花丝镶嵌制作技艺 Tongzhou District, Beijing; Dachang County, Hebei
909 Ⅷ-126 Jinqi inlay lacquer decoration technique 金漆镶嵌髹饰技艺 Beijing
910 Ⅷ-127 Lacquerware lacquer decoration art 漆器髹饰技艺 (Huizhou lacquerware lacquer decoration skill, Chongqing lacquerware lacquer decoration skill) Tunxi District, Huangshan City, Anhui; Chongqing
911 Ⅷ-128 Lacquerware decoration technique of the Yi nationality 彝族漆器髹饰技艺 Xide County, Sichuan; Dafang County, Guizhou
912 Ⅷ-129 Decorative paper making art 纸笺加工技艺 Chaohu City, Anhui
913 Ⅷ-130 Xuan brush making skill 宣笔制作技艺 Xuancheng City, Anhui
914 Ⅷ-131 Chupi paper making skill 楮皮纸制作技艺 Chang’an District, Xi’an City, Shaanxi
915 Ⅷ-132 Baisha mao (reed) dragon brush making skill 白沙茅龙笔制作技艺 Jiangmen City, Guangdong
916 Ⅷ-133 Ink stone making skill 砚台制作技艺 (Yishui ink-stone making skill, Chengni ink-stone making skill, Tao ink-stone making skill) Yi County, Hebei; Xinjiang County, Shanxi; Zhouni County and Min County of Gansu
917 Ⅷ-134 Red ink paste (for seals) making technique 印泥制作技艺 (Shanghai Lu’an red ink paste, Zhangzhou Babao red ink paste) Jing’an District, Shanghai; Zhangzhou City, Fujian
918 Ⅷ-135 Wooden movable print technology 木活字印刷技术 Rui’an City, Zhejiang
919 Ⅷ-136 Restoration technique of mounted paintings 装裱修复技艺 (old calligraphy and painting mounting restoration technique, old books restoration technique) Beijing Rong Bao Zhai Shop; The Palace Museum; National Library of China; Zhongguo Shudian
920 Ⅷ-137 Traditional wooden boat making skill 传统木船制造技艺 Xinghua County, Jiangsu; Putuo District, Zhoushan City, Zhejiang 
921 Ⅷ-138 Watertight bulkhead technology of Chinese ships 水密隔舱福船制造技艺 Jinjiang City and Jiaocheng District(Ningde City) of Fujian
922 Ⅷ-139 Dragon boat making skill 龙舟制作技艺 Dongguan City, Guangdong
923 Ⅷ-140 Umbrella makig skill (Oil paper umbrella making skill, Xihu silk umbrella) 伞制作技艺 Jiangyang District, Luzhou City, Sichuan; Hangzhou City, Zhejiang
924 Ⅷ-141 Tibetan incense making technique 藏香制作技艺 Nyemo County and Maizhoukunggar County of Tibet
925 Ⅷ-142 Beiyejing (sutra written on pattra palm leaves) making art 贝叶经制作技艺 Xishuangbanna Prefecture of Yunnan
926 Ⅷ-143 Tujian firing technique 土碱烧制技艺 Xinjiang Production and Construction Corps
927 Ⅷ-144 Traditional alcohol distilling and brewing technique 蒸馏酒传统酿造技艺 (Beijing sorghum liquor traditional brewing, Hengshui Laobaiqian traditional brewing, Shanzhuan wine traditional brewing, Bancheng shaoguo liquor five-cauldron brewing, Lihuachun distilled spirit traditional brewiing, Lao Longkou distilled spirit traditional brewing, Daquanyuan liquor brewing, Baofeng liquor traditional brewing, Wuliangye liquor traditional brewing, Shuijingfang liquor traditional brewing, Jiannanchun liquor traditional brewing, Gulinlang liquor traditional brewing, Luopaiqu liqour traditional brewing) Beijing Red Star Co., Ltd., Beijing Shunxin Agriculture Development Group Co., Ltd.; Hengshui City, Pingquan County and Chengde County of Hebei; Shuozhou City, Shanxi; Shenyang City, Liaoning; Tonghua County, Jilin; Baofeng County, Henan; Yibin City, Chengdu City, Mianzhu City, Gulin County and Shehong County of Sichuan
928 Ⅷ-145 Traditional liquor brewing 酿造酒传统酿造技艺 (Fenggang liquor brewing, Jinhual liquor brewing) Danyang City and Jintan City of Jiangsu; Jinhua City, Zhejiang
929 Ⅷ-146 Traditional cocktails making (Traditional Chyrsanthemum distilled spirit) 配制酒传统酿造技艺 Beijing Renhe Distillery Co., Ltd.
930 Ⅷ-147 Scented tea making (Zhangyiyuan Jasmine tea) 花茶制作技艺 Beijing Zhang Yiyuan Tea Co., Ltd.
931 Ⅷ-148 Green tea making 绿茶制作技艺 (Xihu Longjing, Wuzhou Juyan, Huangshan Maofeng, Taiping Houkui, Lu’an Guapian) Hangzhou City and Jinhua City of Zhejiang; Huangshan City, Huizhou District(Huangshan City), Huangshan District(Huangshan City), Yu’an District(Lu’an City) of Anhui
932 Ⅷ-149 Black tea making 红茶制作技艺 (Qimen black tea) Qimen County, Anhui
933 Ⅷ-150 Oolong tea making 乌龙茶制作技艺 (Tieguanyin tea making) Anxi County, Fujian
934 Ⅷ-151 Pu’er tea making 普洱茶制作技艺 (Gong tea, Dayi tea) Ning’er County and Menghai County of Yunnan
935 Ⅷ-152 Dark tea making 黑茶制作技艺 (Qianliang tea, Fuzhuan tea, Nanlubian tea) Anhua County and Yiyang City of Hunan; Ya’an City, Sichuan
936 Ⅷ-153 Salt sun-drying technique 晒盐技艺 (Haiyan salt sun-drying, Jing salt sun-drying, Huai salt sun-drying, Lushui salt)  Xiangshan County, Zhejiang; Danzhou City, Hainan; Markam County, Tibet
937 Ⅷ-154 Soysauce making 酱油酿造技艺 (Qianwanlong soy sauce, Xianshi soy sauce) Pudong New District, Shanghai
938 Ⅷ-155 Douban traditional making 豆瓣传统制作技艺 (Pixian traditional douban making)  Pi County, Sichuan
939 Ⅷ-156 Douchi (Fermented black bean sauce) making technique 豆豉酿制技艺 (Yongchuan douchi, Tongchuan douchi) Chongqing; Santai County, Sichuan
940 Ⅷ-157 Pickled tofu fermentation making 腐乳酿造技艺 (Wangzhihe pickled tofu fermentation) Haidian District, Beijing 
941 Ⅷ-158 Jiangcai making 酱菜制作技艺 (Liubij jiangcai) Beijing Liubiju Food Co., Ltd.
942 Ⅷ-159 Zhacai (Hot pickled mustard tuber) traditional making 榨菜传统制作技艺 (Traditional Fuling zhacai) Fuling District, Chongqing
943 Ⅷ-160 Traditional noodle making 传统面食制作技艺 Quanjin Guild Hall and Jinyunlou of Shanxi
944 Ⅷ-161 Chadian making (Fuchun chadian) 茶点制作技艺 Yangzhou City, Jiangsu
945 Ⅷ-162 Zhoucun shaobing (baked sesame seed-coated cake) making 周村烧饼制作技艺 Zibo City, Shandong
946 Ⅷ-163 Mooncake traditional making 月饼传统制作技艺 (Guodulinjin style mooncake, Anqiguang style mooncake) Taiyuan City, Shanxi; Guangdong Shenzhen Angel Food Co., Ltd.
947 Ⅷ-164 Vegetarian dishes making 素食制作技艺 (Gongdelin vegetarian dishes) Shanghai Gongdelin Vegetarian Co., Ltd.
948 Ⅷ-165 Tongshengxiang beef mutton paomo (meat and bread soup) making 同盛祥牛羊肉泡馍制作技艺 Xi’an City, Shaanxi
949 Ⅷ-166 Ham making 火腿制作技艺 (Jinhua ham meat curing process) Jinhua City, Zhejiang
950 Ⅷ-167 Roast duck making 烤鸭技艺 (Quanjude gualu roat duck, Bianyifang menlu roast duck) Beijing China Quanjude Group Co., Ltd., Beijing Bianyifang Roast Duck Group Co., Ltd.
951 Ⅷ-168 Beef and mutton cooking method 牛羊肉烹制技艺 (Donglaishun instant-boiled mutton making, Hongbinlou mutton cuisine making, Yuesheng zhaijiang roast beef and mutton making, Beijing barbecue making, Guanyun Paingyao traditional beef processing) Beijing Donglaishun Group Co., Ltd; Beijing Hongbinlou Food and Beverage Co., Ltd.; Beijing Yueshengzhai Muslim Food Limited Company; Beijing Judehua Ltd Co.; Shanxi, Guanyun Pingyao Beef Group Ltd. Co.; Alxa League, Inner Mongolia
952 Ⅷ-169 Tianfuhaojiang pork shoulder making 天福号酱肘子制作技艺 Beijing Tianfuhao Food Co., Ltd.
953 Ⅷ-170 Liuwei (six-taste) zhaijiang meat traditional making 六味斋酱肉传统制作技艺 Shanxi Taiyuan Liuweizhai Industrial Co., Ltd.
954 Ⅷ-171 Douyichu shaomai making 都一处烧麦制作技艺 Beijing Bianyifang Roast Duck Group Co., Ltd.
955 Ⅷ-172 Juchunyuan Fotiaoqiang making 聚春园佛跳墙制作技艺 Fuzhou City, Fujian
956 Ⅷ-173 Zhenbutong Luoyang Shuixi making 真不同洛阳水席制作技艺 Luoyang City, Henan
957 Ⅷ-174 Construction skills of traditional official buildings 真不同洛阳水席制作技艺 (Beijing The Forbiden City) The Palace Museum
958 Ⅷ-175 Wooden arch bridge traditional construction skills 木拱桥传统营造技艺 Qingyuan County and Taishun County of Zhejiang; Shouning County and Pingnan County of Fujian
959 Ⅷ-176 Stone bridge construction skills 石桥营造技艺 Shaoxing City, Zhejiang
960 Ⅷ-177 Wuzhou traditional houses construction skills 婺州传统民居营造技艺 (Zhuge village old village construction skills, Yuyuan village old building complex construction skills, Dongyanglu residencse construction skills, Pujiang Zhengyi gate construction skills) Lanxi City, Wuyi County, Dongyang City and Pujiang County of Zhejiang
961 Ⅷ-178 Hui style of traditional houses construction skills 徽派传统民居营造技艺 Huangshan City, Anhui
962 Ⅷ-179 Minnan traditional houses construction skills 闽南传统民居营造技艺 Licheng District(Quanzhou City), Hui’an County and Nan’an City of Fujian
963 Ⅷ-180 Yaodong (cave dwelling) construction skills 窑洞营造技艺 Pinglu County, Shanxi Province; Qingyang City, Gansu
964 Ⅷ-181 Mongol yurt construction skills 蒙古包营造技艺 Federation of Literature and Art Circles of Inner Mongolia, West Ujimqin Banner, Old Barag Banner
965 Ⅷ-182 Li ethnic Boat-shaped houses construction skills 黎族船型屋营造技艺 Dongfang City, Hainan
966 Ⅷ-183 Kazakh yurt construction skills 哈萨克族毡房营造技艺 Xinjiang; Tacheng Prefecture
967 Ⅷ-184 Russian homes construction skill 俄罗斯族民居营造技艺 Xinjiang; Tacheng prefecture
968 Ⅷ-185 Salar liba storied building construction skills 撒拉族篱笆楼营造技艺 Xunhua County and Salar County of Qinghai
969 Ⅷ-186 Tibetan rock houses construction skills 藏族碉楼营造技艺 Danba County, Sichuan

9. Traditional Medicine(8 items)

Sequence No. Inventory No.  Item Name Nominating Unit(s)
970 Ⅸ-10 Traditional Chinese health maintenance 中医养生 (medicinal cuisine bazhentang (eight-treasure decoction), Lingyuanwanyuan medicinal tea, Yongding Wanying tea) Taiyuan City, Shanxi; Jinjiang City and Yongding County of Fujian
971 Ⅸ-11 Traditional Chinese medicine culture 传统中医药文化 (Heniantang Chinese traditional medicine culture, Jiuzhirang traditional Chinese medicine culture, Pangaoshou traditional Chinese medicine culture, Chenliji traditional Chinese medicine culture, Tongjitang traditional Chinese medicine culture) Bejing Heniantang Chinese Medicine Co., Ltd.; Hunan Jiuzhitang Co., Ltd.; Guangdong Guangzhou Pangaoshou Pharmaceutical Co., Ltd.; Guangzhou Chenliji Pharmaceutical Factory; Guizhou Tongjitang Pharmaceutical Co., Ltd.
972 Ⅸ-12 Mongol medical care and medicine 蒙医药 (Jambal Dorjee warm needle, fire needle therapy) Inner Mongolia
973 Ⅸ-13 She ethnic medical care and medicines 畲族医药 (Cholera treatment, Liushen (Six spirits) energy channels bone opening medicine making technique)  Lishui City, Zhejiang; Luoyuan County, Fujian
974 Ⅸ-14 Yao ethnic medical care and medicines 瑶族医药 (medicinal bath therapy) Congjiang County, Guizhou
975 Ⅸ-15 Miao ethnic medical care and medicines 苗医药 (bone injury snake injury treatment, Gujie medicinal tea making) Leishan County and Qiandongnan Prefecture of Guizhou
976 Ⅸ-16 Dong ethnic medical care and medicines 侗医药 (Guoluhuang medicine making) Qiandongnan Prefecture, Guizhou
977 Ⅸ-17 Hui ethnic medical care and medicines 回族医药 (Zhangshi Hui osteopathic treatment, Hui tangpingba way of diagnosis and treatment) Wuzhong City and Yinchuan City of Ningxia

10. Folk Customs(51 items)

Sequence No.  Inventory No.  Item Name  Nominating Unit(s) 
978 Ⅹ-71 Lantern Festival 元宵节 (Lianqiao food custom, Jiuqu Yellow River Lantern Festival, Liulin panzi hui, Yu County lantern mountain worship tradition, Mawei-Mazu Lantern Festival tradition, Quanzhou Nao Lantern Festival tardition, Min Taidong shideng tradition, Fengting Lantern Festival Youdeng tradition, West Fujian Hakka Lantern Festival celebration, Yongchang County Swastika-character lantern custom, Jiuqu Yellow River lantern customs) Ministry of Culture; Huairou District and Miyun County of Beijing; Liulin County, Shanxi; Yu County, Hebei; Mawei District(Fuzhou City), Quanzhou City, Jinjiang City, Xianyou County and Liancheng County of Fujian; Yongchang County, Gansu; Ledu County, Qinghai
979 Ⅹ-72 Fisherman Open Ocean Festival, Xieyang Festival 渔民开洋、谢洋节 Xiangshen County and Daishan County of Zhejiang; Rongcheng City, Rizhao City and Jimo City of Shandong
980 Ⅹ-73 March the 3rd of the She nationality 畲族三月三 Jingning County, Zhejiang
981 Ⅹ-74 Binyang Firecracker Dragon Festival 宾阳炮龙节 Binyang County, Guangxi 
982 Ⅹ-75 Miao Dragon Canoe Festival 苗族独木龙舟节 Taijiang County, Guizhou
983 Ⅹ-76 Miao Jumping Flower Festival 苗族跳花节 Anshun City, Guizhou
984 Ⅹ-77 Miao April 8th Young Woman Festival 苗族四月八姑娘节 Suining County, Hunan
985 Ⅹ-78 De’ang Water Splashing Festival 德昂族浇花节 Dehong Prefecture, Yunnan
986 Ⅹ-79 Gyantse Horse Race Festival 江孜达玛节 Gyangze County, Tibet
987 Ⅹ-80 Tatar Sabantuy summer festival 塔塔尔族撒班节 Tacheng Prefecture, Xinjiang
988 Ⅹ-81 Lantern Festival Carnival 灯会 (Weizi Dengzhen, Shengfang Denghui, Hequ He Denghui, Feidong Yangshe Deng, Nan’an yingdu badeng, Shicheng Denghui, Yu Dengjie, Pancun Denghui, Zigong Denghui) Handan City and Bazhou City of Hebei; Hequ County, Shanxi; Feidong County, Anhui; Nan’an City, Fujian; Shicheng County, Jiangxi; Yantai City, Shandong; Kaiping City, Guangdong; Zigong City, Sichuan
989 Ⅹ-82 Qiang New Year 羌年 Mao County, Wenchuan County, Li County, Beichuan County of Sichuan
990 Ⅹ-83 Miao New Year 苗年 Danzhai County and Leishan County of Guizhou
991 Ⅹ-84 Temple fair 庙会 (Miaofengshan Temple Fair, Dongyue Temple Temple Fair, Jinci Temple Fair, Longhua Temple Fair, Ganchachang, Taishan Dongyue Temple Fair, Wudang Mountain range Temple Fair, Huogongdian Temple Fair, Foshan Ancestral Temple Fair, Yaowangshan Temple Fair) Mentougou District and Chaoyang District of Beijing; Jinyuan District(Taiyuan City) of Shanxi; Xuhui District, Shanghai; Pan’an County, Zhejiang; Tai’an City, Shandong; Shiyuan City, Hubei; Changsha City, Hunan; Foshan City, Guangdong; Tongchuan City, Shaanxi; Jilin City, Jilin; Jinyun County and Yongkang City of Zhejiang; Mt Jiuhua Fengjing District(Chizhou City) of Anhui; Xinjian County, Jiangxi; Hanyang District(Wuhan City) and Dangyan City of Hubei; Pu County, Shanxi; Wuxi City, Gusu District(Suzhou City) and Zhangjiagang City of Jiangsu; Jun County, Henan; Dazu District and Fengdu County of Chongqing
992 Ⅹ-85 Folk belief customs 保生大帝信俗 (Qiantong Xinzi Festival, Guangong belief customs, Fugang Ruyi belief customs, Tanghe belie customs, Baosheng Dadi (Heavenly Emperor) belief customs, Chenjinggu belief customs, Xi Wangmu (Queen Mother of the West) belief customs) Yanshan County, Hebei; Yuncheng City, Shanxi; Luoyang City, Henan; Xiangshan County,  Longwan District(Wenzhou City) of Zhejiang; Haicang District(Xiamen City), Longhai City, Gutian County, Cangshan District(Fuzhou City) of Fujian; Jingchuan County, Gansu
993 Ⅹ-86 Qinghai Lake sea worship 青海湖祭海 Haibei Prefecture, Qinghai; Tibetan
994 Ⅹ-87 Taige (Xinzi, Tiezhi, Piaose) 抬阁 (Geyucheng chonggehui, Kuancheng Beigan, Longyao County zepan taige, Qingxu County Xugou Beitiegun, Wanrong County Taige, Ekou Naoge, Naoge, Jintan Taige, Pujiang Yinghui, Zhouge Taige, Daba Gaozhuang, Qinglinkou Gaotaixi, Zhuanglang County Gaotai, Huangzhong County Qianhuying Gaotai, Longde County Gaotai, Gezilixinzi, Zhoucun xinzi, Zhangqiu Xinqi, Huotong Tiezhi, Fuding Shacheng Tiezhi, Pingnan Shuangxi Tiezhi, Nanlang yakou piaose, Taishan Fushi piaose, Wuchuan piaose, Hetiangaojing) Langfang City, Kuancheng County and Longyao County of Hebei; Qingxu County, Wanrong County and Dai County of Shanxi; Tumed Left Banner, Inner Mongolia; Jintan City, Jiangsu; Pujiang County, Zhejiang; Shou County and Linquan County of Anhui; Xingwen County and Jiangyou City of Sichuan; Zhuanglang County, Gansu; Huangzhong County, Qinghai; Longde County, Ningxia; Linzi District(Zibo City), Zhoucun District(Zibo City) and Zhanqiu City of Shandong; Jiaocheng District(Ninde City), Fuding City and Pingnan County of Fujian; Province, Zhongshan City, Taishan City, Wuchuan City and Luhe County of Guangdong
995 Ⅹ-88 Datiehua (Melting iron fireworks) 打铁花 Queshan County, Henan
996 Ⅹ-89 Korean ethnic Huajia (Hwangab; 60th brithday) celebration 朝鲜族花甲礼 Dandong City, Liaoning; Yanbian Prefecture, Jilin; Mudanjiang City, Heilongjiang
997 Ⅹ-90 Ancestral worship traditions (Dahuaishu ancestor worship) 大槐树祭祖习俗 Hongtong County and Qinshui County of Shanxi; Wencheng County, Zhejiang; Ninghua County, Fujian; Guangong Province, Jiedong County and Futian District(Shenzhen City) of Guangdong; Qimen County, Anhui; Lanxi City, Zhejiang; Meigu County, Sichuan; Hancheng City, Shaanxi
998 Ⅹ-91 Evenk reindeer traditions 鄂温克驯鹿习俗 Genhe City, Inner Mongolia
999 Ⅹ-92 Mongol camel husbandry customs 蒙古族养驼习俗 Alxa League, Inner Mongolia
1000 Ⅹ-93 Changbai (Baekdu) mountains ginseng gathering customs 长白山采参习俗 Fusong County, Jilin
1001 Ⅹ-94 Chagan Lake winter fishing traditions 查干淖尔冬捕习俗 Qianguo’er Luosi and Mongol County of Jilin
1002 Ⅹ-95 Mulberry Silkworm traditions (Hanshan gacanhua, Saocanhuadi) 蚕桑习俗 Tongxiang County and Deqing County of Zhejiang
1003 Ⅹ-96 Hongtong Zouqin Xisu (Custom of visting sacred relatives in Hongtong) 洪洞走亲习俗 Hongtong County, Shanxi
1004 Ⅹ-97 Xunpu women customs 蟳埔女习俗 Fengze District(Quanzhou City), Fujian
1005 Ⅹ-98 Han traditional marriage customs 汉族传统婚俗 (Xiaoyi City Jiajiazhuang village marriage customs, Ten-mile Red Dowry of Ninghai County, Wedding-on-the-Water of Doumen Town) Xiaoyi City, Shanxi; Ninghai County, Zhejiang; Zhuhai City, Guangdong
1006 Ⅹ-99 Korean ethnic traditional wedding ceremony 朝鲜族传统婚礼 Yanbian Prefecture, Jilin, 
1007 Ⅹ-100 Tajik ethnic wedding customs 塔吉克族婚俗 Tashen County, Xinjiang
1008 Ⅹ-101 Waterways theatrical performances 水乡社戏 Shaoxing City, Zhejiang
1009 Ⅹ-102 Jieshou Shuhui 界首书会 Jieshou City, Anhui
1010 Ⅹ-103 Luoyang Peony Flower Festival 界首书会 Luoyang City, Henan
1011 Ⅹ-104 Sanhui Caitinghui 三汇彩亭会 Qu County, Sichuan
1012 Ⅹ-105 Shibaoshan song festival of the She nationality 石宝山歌会 Jianchuan County, Yunnan
1013 Ⅹ-106 Dali Third Month Fair of the Bai nationality 大理三月街 Dali City, Yunnan
1014 Ⅹ-107 The art of tea (Chaozhou Gongfu tea art) 茶艺 Chaozhou City, Guangdong
1015 Ⅹ-108 Mongol ethnic clothing 蒙古族服饰 Inner Mongolia; Subei County, Gansu; Bohu County, Xinjiang
1016 Ⅹ-109 Korean ethnic clothing 朝鲜族服饰 Yanbian Prefecture, Jilin
1017 Ⅹ-110 She ethnic clothing 畲族服饰 Luoyuan County, Fujian
1018 Ⅹ-111 Li ethnic clothing 黎族服饰 Hainan Jinxiu Zhibei Industry Co., Ltd.; Hainan Research Institute of Ethnic Studies
1019 Ⅹ-112 Lhoba ethnic clothing 珞巴族服饰 Lhunze County and Mainling County of Tibet
1020 Ⅹ-113 Tibetan ethnic clothing 藏族服饰 Comai County, Nyingchi Prefecture, Burang County, Amdo County and Xainza County of Tibet; Yushu Prefecture and Menyuan County of Qinghai
1021 Ⅹ-114 Yugur ethnic clothing 裕固族服饰 Sunan County, Gansu
1022 Ⅹ-115 Tu ethnic clothing 土族服饰 Huzhu County, Qinghai
1023 Ⅹ-116 Salar ethnic clothing 撒拉族服饰 Xunhua County, Qinghai
1024 Ⅹ-117 Uyghur ethnic clothing 维吾尔族服饰 Yutian County, Xinjiang
1025 Ⅹ-118 Kazakh ethnic clothing 哈萨克族服饰 Ili Prefecture, Xinjiang
1026 Ⅹ-119 Abacus calculation 珠算 (Chengdawei method of Zhusuan caluation, Abacus calculation culture) Tunxi District(Huangshan City), Anhui; China Abacus Association
1027 Ⅹ-120 South China Sea ship channels and routes 南海航道更路经 Wenchang City, Hainan
1028 Ⅹ-121 Tibetan astronomical calendar computations 藏族天文历算 Tibet