The Fourth Batch of National Intangible Cultural Heritage List

The Fouth National List of Intangible Cultural Heritage of China, released by the Ministry of Culture on July 16, 2014, included 153 items. The items are organized into 10 categories: Folk Literature, Traditional Music, Traditional Dance, Traditional Opera/Theater/Drama, Narrative/Storytelling Traditions, Traditional Sports, Recreational Activities and Acrobatics, Traditional Arts, Traditional Handicraft Skills, Traditional Medicine, Folk Customs. 

1. Folk Literature(30 items)

Sequence No. Inventory No. Item Name Nominating Unit(s) 申報地區或單位
1220 I—126 Legend of the Lugou Bridge (Marco Polo Bridge) 卢沟桥传说 Fengtai District, Beijing 
1221 I—127 Legend of Gui Guzi 鬼谷子传说 Linzhang County, Henan
1222 I—128 Legend of the East Sea Filial Woman 东海孝妇传说 Lianyungang City, Jiangsu
1223 I—129 Legend of Liu Ruan 刘阮传说 Tiantai County, Zhejiang
1224 I—130 The Peacock Flies Southeast legend 孔雀东南飞传说 Huaining County and Qianshan County of Anhui
1225 I—131 Legend of Lao Zi (Lao-tze) 老子传说 Guoyang County, Anhui; Lingbao City, Henan
1226 I—132 Legend of Chen San and Wu Niang 陈三五娘传说 Luojiang District, Quanzhou City, Fujian
1227 I—133 Legend of Hu Yiyang 胡峄阳传说 Chengyang District, Qingdao City, Shandong
1228 I—134 Legend of Mengzi (Mencius) being taught by his mother 孟母教子传说 Zoucheng City, Shandong
1229 I—135 Legend of Hetu (river map) and Luoshu 河图洛书传说 Luoyang City, Henan
1230 I—136 Man of Qi fears the sky falling legend 杞人忧天传说 Qixian County, Henan
1231 I—137 Three Kingdoms legend 三国传说 Hubei
1232 I—138 Legend of Bo Ya and Zi Qi 尹吉甫传说 Wuhan City, Hubei
1233 I—139 Legend of Yin Jifu 伯牙子期传说 Fang County, Hubei
1234 I—140 Suxian folklore 苏仙传说 Suxian District, Chenzhou City, Hubei
1235 I—141 Legend of Biashilaze 壮族百鸟衣故事 Jinyang County, Sichuan
1236 I—142 Legend of Cang Jie (creator of Chinese writing) 毕阿史拉则传说 Baishui County and Luonan County of Shaanxi
1237 I—143 Camel spring legend 仓颉传说 Xunhua County, Qinghai
1238 I—144 Folk story of the Hui nationality 骆驼泉传说 Ningxia
1239 I—145 Story of Guang Chanhou 回族民间故事 Yangcheng County, Shanxi
1240 I—146 Story of Xie Jin (Ming scholar) 广禅侯故事 Jishui County, Jiangsu
1241 I—147 Legend of the Hundred Birds Costume of the Zhuang nationality 解缙故事 Heng County, Guangxi 
1242 I—148 Story of Effendi 阿凡提故事 Kashgar (Kashi) Prefecture, Xinjiang Region, 
1243 I—149 Folktale of Guangyangzhen 广阳镇民间故事 Nan’an District, Chongqing
1244 I—150 Queen Mother of the West mythology 西王母神话 Fukang City, Xinjiang
1245 I—151 Pan Wang song 盘王大歌 Jianghua County, Hunan
1246 I—152 Ma Mu Teyi (story from the Yi nationality) 玛牧特依 Xide County, Sichuan
1247 I—153  Black and white war (hero poetic saga) 黑白战争  Gucheng District, Lijiang City, Yunnan
1248 I—154 Qijia Yanxi (long narrative poem of the Tu nationality) 祁家延西 Huzhu County, Qinghai
1249 I—155 Changshan cheer folksong 常山喝彩歌谣 Changshan County, Zhejiang

2. Traditional Music(15 items)

Sequence No.  Inventory No.  Item Name Nominating Unit(s)
1250 Ⅱ—156 Folk songs of the Tujia nationality土家族民歌  Xiangxi Prefecture, Hunan; Yanhe County, Guizhou
1251 Ⅱ—157 UFishermen’s songs 渔歌(Dongting fishermen’s songs, Shanwei fishermen’s songs) (洞庭渔歌、汕尾渔歌) Yueyang City, Hunan; Shanwei City, Guangdong
1252 Ⅱ—158 UWest mountain range mountain songs 川西西岭山歌 Dayi County, Sichuan
1253 Ⅱ—159 Xunyang folk songs 旬阳民歌 Xunyang County, Shaanxi
1254 Ⅱ—160 Salar nationality folk songs 撒拉族民歌 Xunhua County, Qinghai
1255 Ⅱ—161 Xibo nationality folk songs 锡伯族民歌 Qapqal County, Xinjiang
1256 Ⅱ—162 Music of seventy-two harmonies of the Lingyun Zhuang nationality 凌云壮族七十二巫调音乐 Lingyun County, Guangxi
1257 Ⅱ—163 Yi nationality shaman music 毕摩音乐 Meigu County. Sichuan
1258 Ⅱ—164 Jianchuan Bai songs 剑川白曲 Dali Prefecture, Yunnan
1259 Ⅱ—165 Asar music 阿斯尔 Bordered Yellow Banner, Inner Mongolia
1260 Ⅱ—166 Putian Shiyin Bayue 莆仙十音八乐 Hanjiang District, Putian City, Fujian
1261 Ⅱ—167 Mongol court music of the Khans 蒙古族汗廷音乐 Ar Horqin Banner, Inner Mongolia
1262 Ⅱ—168 Music used in offering sacrifices to Confucius at Liuyang temples 浏阳文庙祭孔音乐 Liuyang City, Hunan
1263 Ⅱ—169 Chao’er (morin khuur) music 潮尔(蒙古族弓弦乐) Tongliao City, Inner Mongolia
1264 Ⅱ—170 Mongol tuobuxiuer (tobshuur) music 蒙古族托布秀尔音乐 Bortala Prefecture, Xinjiang

3. Traditional Dance(20 items)

Sequence No.  Inventory No.  Item Name Nominating Unit(s) 
1265 Ⅲ—112 Taizuwu Wuchaozi 太子务武吵子 Daxing District, Beijing
1266 Ⅲ—113 Zuoquan flower show (fan dance) 左权小花戏  Zuoquan County, Shanxi
1267 Ⅲ—114 Shaman dance 博舞 Qian County. Jilin
1268 Ⅲ—115 Hongze Lake fish drum 洪泽湖渔鼓  Hongze County and Sihong County of Jiangsu
1269 Ⅲ—116 Long yan cai cha lantern 龙岩采茶灯  Xinluo District, Longyan City, Fujian
1270 Ⅲ—117 Yihuang hegang dance 宜黄禾杠舞 Yihuang County, Jiangxi
1271 Ⅲ—118 Shuai laohu (Playing with the tiger) 耍老虎 Jiaozuo City, Henan
1272 Ⅲ—119 Zongbaonao 棕包脑 Dongkou County, Hunan
1273 Ⅲ—120 Jinluo dance (Yao nationality) 瑶族金锣舞 Tiandong County, Guangxi, 
1274 Ⅲ—121 Wan niu (Tujia nationality dance) 玩牛 Shizhu County, Chongqing
1275 Ⅲ—122 Gulin colored lantern dance 古蔺花灯 Gulin County, Sichuan
1276 Ⅲ—123 Denggaganchu (Panda dance) 登甘嘎诌(熊猫舞) Jiuzhaigou County, Sichuan
1277 Ⅲ—124 Amei qituo (Miao etnic group dance) 布依族转场舞 Qinglong County, Guizhou
1278 Ⅲ—125 Zhuanchang dance (of the Buyei nationality) 阿妹戚托 Ceheng County, Guizhou 
1279 Ⅲ—126 Erzi song 耳子歌 Dali Prefecture, Yunnan
1280 Ⅲ—127 Mang drum dance 怒族达比亚舞 Jianshui County, Yunnan
1281 Ⅲ—128 Water drum dance 铓鼓舞 Ruili City, Yunnan
1282 Ⅲ—129 Dabiya dance (of the Nu nationality) 水鼓舞 Fugong County, Yunnan
1283 Ⅲ—130 Guowa (Yushu warrior dance) 锅哇(玉树武士舞) Yushu Prefecture, Qinghai
1284 Ⅲ—131 Nazirkom dance (of the Uighur nationality) 纳孜库姆 Turpan City, Xinjiang

4. Traditional Opera/Theater/Drama(4 items)

Sequence No. Inventory No. Item Name Nominating Unit(s)
1285 Ⅳ—159 Xianqiang Opera线腔 Ruicheng County, Shanxi
1286 Ⅳ—160 Pingjiang Opera 平讲戏 Fu’an City, Fujian
1287 Ⅳ—161 Yongxiu yaya Opera 永修丫丫戏 Yongxiu County, Jiangxi
1288 Ⅳ—162 Donghai Opera 东河戏 Gan County, Jiangxi

5. Narrative/Storytelling Traditions(13 items)

Sequence No. Inventory No.  Item Name Nominating Unit(s)
1289 Ⅴ—115 Shulaibao folk theater 数来宝 Dongcheng District, Beijing
1290 Ⅴ—116 Meihua (Rose) drum 梅花大鼓 Tianjin
1291 Ⅴ—117 Tanchang 弹唱 Lishu District, Luliang City, Shanxi
1292 Ⅴ—118 Pudong xuanjuan 浦东宣卷 Pudong New District, Shanghai
1293 Ⅴ—119 Lishui drum lyrics 丽水鼓词 Liandu District, Lishui City, Zhejiang
1294 Ⅴ—120 Hakka ancient prose 客家古文 Yudu County, Jiangxi
1295 Ⅴ—121 Yongxin drum 永新小鼓 Yongxin County, Jiangxi
1296 Ⅴ—122 Shandong flower-drum 山东花鼓 Heze City, Shandong
1297 Ⅴ—123 Tiaosan drum 跳三鼓 Shishou City, Hubei
1298 Ⅴ—124 Hunan fish drum 湖南渔鼓 Hunan Province
1299 Ⅴ—125 Guilin fish drum 桂林渔鼓 Guilin City, Guangxi
1300 Ⅴ—126 Ningxia folk tunes 宁夏小曲 Yinchuan City, Ningxia
1301 Ⅴ—127 Kazakh nationality lyric poetry 托勒敖 Nilka County, Xinjiang

6. Traditional Sports, Recreational Activities and Acrobatics(12 items)

Sequence No.  Inventory No. Item Name Nominating Unit(s) 
1302 Ⅵ—71 Bu Lu 布鲁 Hure Banner, Inner Mongolia
1303 Ⅵ—72 Mongolian camel polo 蒙古族驼球  Urat Rear Banner, Inner Mongolia
1304 Ⅵ—73 Tongbeiquan 意拳 Xicheng District, Beijing 
1305 Ⅵ—74 Chuojiao (“poking foot”) 戳脚 Hengshui City, Hebei
1306 Ⅵ—75 Jingwu wushu 精武武术 Hongkou District, Shanghai
1307 Ⅵ—76 Mian quan (“Cotton Fist”) 绵拳 Hongkou District, Shanghai
1308 Ⅵ—77 Yongchun (“Singing Spring Fist”) 咏春拳 Fuzhou City, Fujian
1309 Ⅵ—78 Jinggang Mountains Quantang Lion Lantern 井冈山全堂狮灯 Jinggangshan City, Jiangxi
1310 Ⅵ—79 Xujiaquan 徐家拳 Xintai City, Shandong
1311 Ⅵ—80 Meishan Wushu 梅山武术 Xinhua County, Hunan
1312 Ⅵ—81 Wuhan acrobatics 武汉杂技 Wuhan City, Hubei
1313 Ⅵ—82 Huan Shu 幻术 Chaoyang District, Beijing; Shaanxi

7. Traditional Arts (13 items)

Sequence No.  Inventory No.  Item Name Nominating Unit(s) 
1314 Ⅶ—110 Jing Xiu (Beijing embroidery) 京绣 Fangshan District, Beijing; Dingxing County, Hebei
1315 Ⅶ—111 Bu Hu painting (Painting with cloth and threads) 布糊画 Fengning County, Hebei
1316 Ⅶ—112 Drawnwork (from Shantou City and Chaozhou City) 抽纱(汕头抽纱、潮州抽纱) Shantou City and Chaozhou City, Guangdong
1317 Ⅶ—113 Shui Lu painting 水陆画 Guangping County, Hebei
1318 Ⅶ—114 Bimo painting 毕摩绘画 Meigu County, Sichuan
1319 Ⅶ—115 Tibetan sand painting 彩砂坛城绘制 Shigatse City, Tibet
1320 Ⅶ—116 Amber sculpture 琥珀雕刻 Fushun City, Liaoning
1321 Ⅶ—117 Traditional toys (Tancheng wooden toys) 传统玩具(郯城木旋玩具) Tancheng County, Shandong
1322 Ⅶ—118 Mongolian calligraphy 蒙古文书法 Inner Mongolia
1323 Ⅶ—119 Manchu calligraphy and Xibe calligraphy 满文书法 Ürümqi City, Xinjiang
1324 Ⅶ—120 Ke Tong (Ke Tong of Du) 刻铜(杜氏刻铜) Fuyang City, Anhui
1325 Ⅶ—121 Gold and silver inlay work 错金银 Hanjiang District(Putian City), Fujian; Tianshan District(Ürümqi City) of Xinjiang 
1326 Ⅶ—122 Art of appreciating stone 赏石艺术 View Stone Association of China

8. Traditional Handicraft Skills(29 items)

Sequence No.  Inventory No.  Item Name  Nominating Unit(s) 
1327 Ⅷ—213 Xing kiln pottery firing 邢窑陶瓷烧制技艺 Xingtai City, Hebei
1328 Ⅷ—214 Wuzhou kiln pottery firing 婺州窑陶瓷烧制技艺 Wucheng District, Jinhua City, Zhejiang
1329 Ⅷ—215 Jizhou kiln pottery firing 吉州窑陶瓷烧制技艺 Ji’an City, Jiangxi
1330 Ⅷ—216 Dengfeng kiln pottery firing 登封窑陶瓷烧制技艺 Dengfeng District, Henan
1331 Ⅷ—217 Dangyangyu kiln Jiao Tai pottery firing 当阳峪绞胎瓷烧制技艺 Jiaozuo City, Henan
1332 Ⅷ—218 Teochew (Chaozhao) glazed porcelain firing 潮州彩瓷烧制技艺 Chaozhou City, Guangdong
1333 Ⅷ—219 Pottery with calligraphic script 陶瓷微书 Shantou City, Guangdong
1334 Ⅷ—220 Traditional pottery repair skill 古陶瓷修复技艺 Changning District, Shanghai
1335 Ⅷ—221 Tibetan Liu Gu skill 藏族鎏钴技艺 Qinghai
1336 Ⅷ—222 Skill of making Datong bronzes 铜器制作技艺(大同铜器制作技艺) Chengqu District, Datong City, Shanxi
1337 Ⅷ—223 Ancient timepiece repair skill 古代钟表修复技艺 The Palace Museum (Beijing)
1338 Ⅷ—224 Traditional incense-making skill (Medical incense and Aquilaria sinensis incense) 传统香制作技艺(药香制作技艺、莞香制作技艺) Xicheng District, Beijing; Dongguan City, Guangdong
1339 Ⅷ—225 Yi De Ge ink making 一得阁墨汁制作技艺 Xicheng District, Beijing
1340 Ⅷ—226 Dairy product making (Cha Gan Yi De) 奶制品制作技艺(察干伊德) Inner Mongolia
1341 Ⅷ—227 Traditional cooking skills of Liaoning cuisine 辽菜传统烹饪技艺 Shenyang City, Liaoning
1342 Ⅷ—228 Kimchi-making (Korean Kimchi-making) 泡菜制作技艺(朝鲜族泡菜制作技艺) Yanji City, Jilin
1343 Ⅷ—229 Laotangjing (soup) making 老汤精配方 Acheng District, Harbin City, Heilongjiang
1344 Ⅷ—230 Traditional cooking of Shanghai cuisine 上海本帮菜肴传统烹饪技艺 Huangpu District, Shanghai
1345 Ⅷ—231 Traditional brown sugar making (Yiwu brown sugar making) 传统制糖技艺(义乌红糖制作技艺) Yiwu City, Zhejiang
1346 Ⅷ—232 Traditional tofu making 豆腐传统制作技艺 Huainan City and Shou County of Anhui
1347 Ⅷ—233 Traditional cooking of Dezhou chicken 德州扒鸡制作技艺 Dezhou City, Shandong
1348 Ⅷ—234 Traditional Longkou mung bean vermicelli making 龙口粉丝传统手工生产技艺 Zhaoyuan City, Shandong
1349 Ⅷ—235 Mengzi Crossing-the-bridge noodles making 云南蒙自过桥米线 Mengzi City, Yunnan
1350 Ⅷ—236 Qanat excavation technique 坎儿井开凿技艺 Turpan City, Xinjiang
1351 Ⅷ—237 Skill of making traditional building models 古建筑模型制作技艺 Taiyuan City, Shanxi
1352 Ⅷ—238 Traditional skill of cultivating garden (Skill of cultivating Yangzhou garden) 传统造园技艺(扬州园林营造技艺) Yangzhou City, Jiangsu
1353 Ⅷ—239 Traditional skill of building theatre stage 古戏台营造技艺 Leping City, Jiangxi
1354 Ⅷ—240 Traditional construction skill of Luling building 庐陵传统民居营造技艺 Taihe County, Jiangxi
1355 Ⅷ—241 Traditional building repair skill 古建筑修复技艺 Yongjing County, Gansu

9. Traditional Medicine(2 items)

Sequence No.  Inventory No.  Item name Nominating Unit(s)
1356 Ⅸ—22 Buyi nationality traditional medicine (yigancao making skill) 布依族医药(益肝草制作技艺) Guiding County, Guizhou
1357 Ⅸ—23 Kazakh nationality medicine (bulawu medicine bathing/fumigation treatment, wotashen bone bone setting technique, frostbite treatment) 哈萨克族医药(布拉吾药浴熏蒸疗法、卧塔什正骨术、冻伤疗法) Altay Prefectur, Xinjiang

10. Folk Customs(15 items)

Sequence No. Inventory No. Item Name Nominating Unit(s) 
1358 Ⅹ—145 Wangguo Festival Tibet
1359 Ⅹ—146 Mianzu Huashan Festival Pingbian County, Yunnan
1360 Ⅹ—147 Chagansulide festive occasion Uxin Banner, Inner Mongolia
1361 Ⅹ—148 Bogedawula festive occasion Jalaid Banner, Inner Mongolia
1362 Ⅹ—149 Rice cultivation traditions Wannian County, Jiangxi
1363 Ⅹ—150 Gelao sanyaotai customs Daozhen County, Guizhou
1364 Ⅹ—151 Horizontal inscribed board custom (North Jiangxi Hakka bian’e custom) Huichang County, Jiangxi
1365 Ⅹ—152 Maxian belief customs Zherong County, Fujian
1366 Ⅹ—153 Liaobu Fragrant Market Dongguan City, Guangdong 
1367 Ⅹ—154 Daur nationality clothing Hulunbuir City, Inner Mongolia
1368 Ⅹ—155 Ewenke nationality clothing Old Barag Banner, Inner Mongolia
1369 Ⅹ—156 Yi nationality clothing Zhaojue County, Sichuan; Chuxiong Prefecture, Yunnan
1370 Ⅹ—157 Buyi nationality clothing Guizhou
1371 Ⅹ—158 Dong nationality clothing Qiandongnan Prefecture, Guizhou
1372 Ⅹ—159 Kyrghiz clothing Wuqia County, Xinjiang