Chongqing-Guiyang Railway

Chongqing-Guiyang Railway(Chuanqian Railway)川黔铁路