Yaoxi Tea Garden in Xiuning County, Anhui

Yaoxi Tea Garden in Xiuning County, Anhui安徽瑶溪茶园