Yingde Tea Garden in Qingyuan City, Guangdong 

Yingde Tea Garden in Qingyuan City, Guangdong 广东英德茶场