Ningchang Ancient Town in Wuxi County, Chongqing

重庆巫溪县宁厂古镇Ningchang Ancient Town in Wuxi County, Chongqing