Dizangsi Manchu Ethnic Town in Yixian County, Jinzhou

锦州市义县地藏寺满族乡Dizangsi Manchu Ethnic Town in Yixian County, Jinzhou