Church of the Saviour (Xishiku Church), Beijing

Church of the Saviour, Beijing