Shede Yi Ethnic Town in Qiubei County, Wenshan

文山州丘北县舍得彝族乡 Shede Yi Ethnic Town in Qiubei County, Wenshan