Huo Yuanjia Memorial Hall in Xiqing District, Tianjin

Huo Yuanjia Memorial Hall in Xiqing District, Tianjin