Daping Yao Ethnic Town in Babu District, Hezhou

贺州市八步区大平瑶族乡Daping Yao Ethnic Town in Babu District, Hezhou