Daowei Tibetan Ethnic Town in Xunhua Salar Autonomous County, Haidong

海东市循化撒拉族自治县道帏藏族乡 Daowei Tibetan Ethnic Town in Xunhua Salar Autonomous County, Haidong