Southwest University in Chongqing

Xinan (Southwest) University in Chongqing