Huzhou Attractions

The main tourist attractions in Huzhou are Tahan, Zanglong Waterfall, Nanxun, Moganshan, Baicao South Park, Zhuboyuan in Anji, Lake Tai, Guzhushan Tea Garden, Xiazhuhu Wet Land, Jiangnan tianchi resort, Tiefo Temple, Dragon King Mountain, Zhang Shiming’s Former Residence, Feiying Tower, Tianfu Lake, Hanhsan Tourism Areas, Jiayetang Ancient Library, Furong Valley, etc.