Qianzhang Yougu Tea Garden in Xinchang County, Zhejiang

Qianzhang Yougu Tea Garden in Xinchang County, Zhejiang浙江千丈幽谷茶园