Banqiao Miao and Tujia Ethnic Town in Sinan County, Tongren

铜仁市思南县板桥苗族土家族乡 Banqiao Miao and Tujia Ethnic Town in Sinan County, Tongren