Ten Thousand Buddhas Monastery (Man Fat Sze) in Hong Kong

Ten Thousand Buddhas Monastery (Man Fat Sze) in Hong Kong