Rongchang Folding Fan in Chongqing

Rongchang Folding Fan(荣昌折扇)