Sanming Administrative Divisions

The prefecture-level city of Sanming administers 2 districts, 1 county-level city, 9 counties. The information here presented is in km² and using data from 2010 Census.

Name Chinese Pinyin Foochow Area Population Density

Meilie District 梅列区 Méiliè Qū Mùi-liĕk-kṳ̆ 353 176,539 500
Sanyuan District 三元区 Sānyuán Qū Săng-nguòng-kṳ̆ 803 198,958 248
Yong'an City 永安市 Yǒng'ān Shì Īng-ăng-chê 2,941 347,042 118
Mingxi County 明溪县 Míngxī Xiàn Mìng-kă̤-gâing 1,704 102,667 60
Qingliu County 清流县 Qīngliú Xiàn Chĭng-liù-gâing 1,825 136,248 75
Ninghua County 宁化县 Nínghuà Xiàn Nìng-huá-gâing 2,381 272,443 114
Datian County 大田县 Dàtián Xiàn Duâi-dièng-gâing 2,294 311,631 136
Youxi County 尤溪县 Yóuxī Xiàn Iù-kă̤-gâing 3,425 352,067 103
Sha County 沙县 Shā Xiàn Să-gâing 1,815 226,669 125
Jiangle County 将乐县 Jiānglè Xiàn Ciŏng-lŏk-gâing 2,247 148,867 66
Taining County 泰宁县 Tàiníng Xiàn Tái-nìng-gâing 1,534 110,278 72
Jianning County 建宁县 Jiànníng Xiàn Gióng-nìng-gâing 1,742 119,979 69