Chaoyang District Administrative Divisions

Administrative divisions

Chaoyang (Beijing) Administrative Division introduces Administrative Maps of Chaoyang, Places to Visit in Chaoyang, Travel to Chaoyang and explore the interesting Regions, Areas, Prefectures, Cities, Districts, Counties, Towns and Villages.

Chaoyang is divided into 24 subdistricts, and 19 townships of which carry the "area" (地区) label:

Name Chinese (S) Hanyu Pinyin Population (2010)[5] Area (km2)

Jianwai Subdistrict 建外街道 Jiànwài Jiēdào 34,692 4.40
Chaowai Subdistrict 朝外街道 Cháowài Jiēdào 39,999 2.20
Hujialou Subdistrict 呼家楼街道 Hūjiālóu Jiēdào 61,588 2.80
Sanlitun Subdistrict 三里屯街道 Sānlǐtún Jiēdào 35,394 2.90
Zuojiazhuang Subdistrict 左家庄街道 Zuǒjiāzhuāng Jiēdào 80,249 4.17
Xiangheyuan Subdistrict 香河园街道 Xiānghéyuán Jiēdào 51,880 2.50
Heping Street Subdistrict 和平街街道 Hépíngjiē Jiēdào 108,406 4.54
Anzhen Subdistrict 安贞街道 Ānzhēn Jiēdào 68,454 3.60
Yayuncun Subdistrict 亚运村街道 Yàyùncūn Jiēdào 72,415 5.13
Xiaoguan Subdistrict 小关街道 Xiǎoguān Jiēdào 68,363 2.58
Jiuxianqiao Subdistrict 酒仙桥街道 Jiǔxiānqiáo Jiēdào 62,127 5.30
Maizidian Subdistrict 麦子店街道 Màizidiàn Jiēdào 31,741 6.80
Tuanjiehu Subdistrict 团结湖街道 Tuánjiéhú Jiēdào 37,674 1.23
Liulitun Subdistrict 六里屯街道 Liùlǐtún Jiēdào 107,943 4.40
Balizhuang Subdistrict 八里庄街道 Bālǐzhuāng Jiēdào 107,542 4.40
Shuangjing Subdistrict 双井街道 Shuāngjǐng Jiēdào 96,898 43.80
Jinsong Subdistrict 劲松街道 Jìnsōng Jiēdào 106,983 5.20
Panjiayuan Subdistrict 潘家园街道 Pānjiāyuán Jiēdào 113,115 4.30
Fatou Subdistrict 垡头街道 Fátóu Jiēdào 54,872 9.60
Datun Subdistrict 大屯街道 Dàtún Jiēdào 141,433 10.01
Wangjing Subdistrict 望京街道 Wàngjīng Jiēdào 168,167 10.36
Aoyuncun Subdistrict 奥运村街道 Àoyùncūn Jiēdào 105,263 19.60
Capital Airport Subdistrict 首都机场街道 Shǒudū Jīchǎng Jiēdào 20,512 12.50
Donghu Subdistrict 东湖街道 Dōnghú Jiēdào 64,074 10.40
Nanmofang (Township) Area 南磨房(乡)地区 Nánmòfáng (Xiāng) Dìqū 129,844 10.00
Gaobeidian (Township) Area 高碑店(乡)地区 Gāobēidiàn (Xiāng) Dìqū 118,094 15.30
Jiangtai (Township) Area 将台(乡)地区 Jiāngtái (Xiāng) Dìqū 71,341 13.70
Taiyanggong (Township) Area 太阳宫(乡)地区 Tàiyánggōng (Xiāng) Dìqū 70,367 5.85
Xiaohongmen (Township) Area 小红门(乡)地区 Xiǎohóngmén (Xiāng) Dìqū 57,751 12.50
Shibalidian (Township) Area 十八里店(乡)地区 Shíbālǐdiàn (Xiāng) Dìqū 200,884 23.30
Pingfang (Township) Area 平房(乡)地区 Píngfáng (Xiāng) Dìqū 120,605 15.18
Dongfeng (Township) Area 东风(乡)地区 Dōngfēng (Xiāng) Dìqū 86,525 5.30
Laiguangying (Township) Area 来广营(乡)地区 Láiguǎngyíng (Xiāng) Dìqū 123,665 31.30
Changying (Township) Area 常营(乡)地区 Chángyíng (Xiāng) Dìqū 48,470 11.30
Sanjianfang (Township) Area 三间房(乡)地区 Sānjiānfáng (Xiāng) Dìqū 126,183 8.80
Guanzhuang (Township) Area 管庄(乡)地区 Guǎnzhuāng (Xiāng) Dìqū 105,407 10.30
Jinzhan (Township) Area 金盏(乡)地区 Jīnzhǎn (Xiāng) Dìqū 57,618 44.30
Sunhe (Township) Area 孙河(乡)地区 Sūnhé (Xiāng) Dìqū 23,876 26.50
Cuigezhuang (Township) Area 崔各庄(乡)地区 Cuīgèzhuāng (Xiāng) Dìqū 101,996 24.40
Dongba (Township) Area 东坝(乡)地区 Dōngbà (Xiāng) Dìqū 88,541 24.60
Heizhuanghu (Township) Area 黑庄户(乡)地区 Hēizhuānghù (Xiāng) Dìqū 57,257 19.60
Dougezhuang (Township) Area 豆各庄(乡)地区 Dòugèzhuāng (Xiāng) Dìqū 32,535 14.10
Wangsiying (Township) Area 王四营(乡)地区 Wángsìyíng (Xiāng) Dìqū 84,394 19.30