Sudian Lisu Ethnic Town in Yingjiang County, Dehong

德宏州盈江县苏典傈僳族乡 Sudian Lisu Ethnic Town in Yingjiang County, Dehong