Mulaoyuan Bulang and Yi Ethnic Town in Shidian County, Baoshan

保山市施甸县木老元布朗族彝族乡 Mulaoyuan Bulang and Yi Ethnic Town in Shidian County, Baoshan