Mengman Lahu, Hani and Bulang Ethnic Town in Menghai County, Xishuangbanna

西双版纳州勐海县勐满拉祜族哈尼族布朗族乡 Mengman Lahu, Hani and Bulang Ethnic Town in Menghai County, Xishuangbanna