Fuding Diantou Tea Garden in Fuding, Fujian

Fuding Diantou Tea Garden in Fuding, Fujian福建福鼎点头镇