Dengjia Tujia Ethnic Town in Wushan County, Chongqing

Dengjia Tujia Ethnic Town(邓家土家族乡)